Maj 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 10,2 miljarder kronor, vilket är 54,1 miljarder kronor lägre jämfört med maj 2019. De totala inkomsterna blev 102,1 miljarder kronor vilket är 18,7 miljarder kronor lägre än i maj 2019. De totala utgifterna ökade med 35,3 miljarder kronor och uppgick till 92,0 miljarder kronor i maj.

För januari–maj blev saldot i statens budget ett underskott på 14,9 miljarder kronor. Det är en skillnad på 138,3 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot visade ett överskott på 123,4 miljarder kronor. Inkomsterna blev 37,2 miljarder kronor lägre i år och uppgår till 466,1 miljarder kronor, medan utgifterna blev 101,1 miljarder kronor högre och uppgår till 481,0 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
maj 2020
Förändring jämfört
med maj 2019
Utfall
jan–maj 2020
Förändring jämfört
med jan–maj 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 102,1 - 18,7 466,1 - 37,2 1 116,1
Skatter 81,2 - 24,8 418,4 - 44,1 1 039,6
Övriga inkomster 20,9 6,1 47,7 6,9 76,5
Totala utgifter 92,0 35,3 481,0 101,1 1 308,3
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 90,6 13,1 460,9 53,7 1 264,6
Statsskuldsräntor m.m. 5,9 - 0,4 10,4 - 3,6 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 2,3 22,5 2,5 42,5 13,8
Kassamässig korrigering - 2,2 0,1 7,3 8,6 0,3
Budgetsaldo 10,2 - 54,1 - 14,9 - 138,3 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes inför årets början till 1 392 miljarder kronor. Det pågående utbrottet av coronaviruset innebär att åtgärder kan behöva vidtas för att hantera virusutbrottets följdverkningar på samhällsekonomin. Riksdagen har därför beslutat att höja utgiftstaket för 2020 till 1 742 miljarder kronor i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2020.

Det beslutade utgiftstaket är 391 miljarder kronor (28,9 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för maj uppgick till 117,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 14,1 miljarder kronor (13,6 procent) jämfört med maj föregående år.

För perioden januari-maj uppgår de takbegränsade utgifterna till 596,9 miljarder kronor, vilket är 58,9 miljarder kronor (10,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
maj 2020
Förändring jämfört
med maj 2019
Utfall
jan–maj 2020
Förändring jämfört
med jan–maj 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 90,6 13,1 460,9 53,7 1 264,6
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,2 1,0 136,0 5,2 326,0
Takbegränsade utgifter 117,8 14,1 596,9 58,9 1 590,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt