April 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 38,8 miljarder kronor, vilket är 36,3 miljarder kronor högre än jämfört med samma månad 2019. De totala inkomsterna blev 49,3 miljarder kronor vilket är 26,4 miljarder kronor lägre än 2019. De totala utgifterna ökade med 9,9 miljarder kronor och uppgick till 88,1 miljarder kronor i april.

Hittills i år visar saldot i statens budget på ett underskott med 25,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 84,2 miljarder jämfört med motsvarande period 2019 då saldot var ett överskott på 59,2 miljarder kronor. Inkomsterna är 18,5 miljarder kronor lägre och uppgår till 364,0 miljarder kronor. Utgifterna är 65,8 miljarder kronor högre och uppgår till 389,0 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
april 2020
Förändring jämfört
med april 2019
Utfall
jan–april 2020
Förändring jämfört
med jan–april 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 49,3 - 26,4 364,0 - 18,5 1 116,1
Skatter 40,9 - 26,4 337,2 - 19,3 1 039,6
Övriga inkomster 8,3 0,0 26,8 0,8 76,5
Totala utgifter 88,1 9,9 389,0 65,8 1 173,1
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 106,4 23,0 370,3 40,5 1 129,4
Statsskuldsräntor m.m. 0,1 - 4,0 4,5 - 3,2 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 19,4 - 15,9 4,8 20,0 13,8
Kassamässig korrigering 0,9 6,8 9,5 8,4 0,3
Budgetsaldo - 38,8 - 36,3 - 25,1 - 84,2 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes till 1 392 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 41 miljarder kronor (3,0 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Med anledning av utbrottet av coronaviruset (Covid 19) har regeringen i propositionen Vårändringsbudget för 2020 föreslagit att höja utgiftstaket med 350 miljarder kronor, till 1 742 miljarder kronor. Beslut fattas av riksdagen den 17 juni.

De takbegränsade utgifterna för april uppgick till 133,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 24,0 miljarder kronor (21,9 procent) jämfört med april föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 479,0 miljarder kronor, vilket är 44,7 miljarder kronor (10,3 procent) högre än samma period 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
april 2020
Förändring jämfört
med april 2019
Utfall
jan–april 2020
Förändring jämfört
med jan–april 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 106,4 23,0 370,3 40,5 1 129,4
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,2 1,0 108,8 4,2 326,0
Takbegränsade utgifter 133,7 24,0 479,0 44,7 1 455,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt