Mars 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för mars blev ett underskott på 42,1 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 54,0 miljarder kronor jämfört med samma månad 2019 då saldot var ett överskott på 12,0 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 82,3 miljarder kronor vilket är 1,7 miljarder kronor högre än 2019. De totala utgifterna ökade med 55,8 miljarder kronor och uppgick till 124,4 miljarder kronor i mars.

För det första kvartalet blev saldot i statens budget ett överskott på 13,8 miljarder kronor. Det är 48,0 miljarder kronor lägre än samma period 2019. Inkomsterna ökade med 7,9 miljarder kronor och uppgick till 314,7 miljarder kronor. Utgifterna uppgick till 300,9 miljarder kronor, vilket är 55,9 miljarder kronor högre än första kvartalet 2019.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
mars 2020
Förändring jämfört
med mars 2019
Utfall
jan–mars 2020
Förändring jämfört
med jan–mars 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 82,3 1,7 314,7 7,9 1 116,1
Skatter 79,0 2,4 296,2 7,1 1 039,6
Övriga inkomster 3,3 - 0,7 18,5 0,7 76,5
Totala utgifter 124,4 55,8 300,9 55,9 1 097,1
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 90,9 8,5 263,8 17,6 1 053,4
Statsskuldsräntor m.m. 3,9 - 0,7 4,3 0,8 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning 28,4 50,2 24,2 35,9 13,8
Kassamässig korrigering 1,2 - 2,2 8,5 1,6 0,3
Budgetsaldo - 42,1 - 54,0 13,8 - 48,0 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes till 1 392 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 41 miljarder kronor (3,0 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Med anledning av utbrottet av coronaviruset (Covid 19) har regeringen i propositionen vårändringsbudget för 2020 föreslagit att höja utgiftstaket med 350 miljarder kronor, till 1 742 miljarder kronor. Beslut fattas av riksdagen den 17 juni.

De takbegränsade utgifterna för mars uppgick till 118,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 9,5 miljarder kronor (8,8 procent) jämfört med mars föregående år.

Under det första kvartalet uppgick de takbegränsade utgifterna till 345,4 miljarder kronor, vilket är 20,7 miljarder kronor (6,4 procent) högre än samma kvartal 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
mars 2020
Förändring jämfört
med mars 2019
Utfall
jan–mars 2020
Förändring jämfört
med jan–mars 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 90,9 8,5 263,8 17,6 1 053,4
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,2 1,1 81,6 3,2 326,0
Takbegränsade utgifter 118,1 9,5 345,4 20,7 1 379,5
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget