Februari 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 58,9 miljarder kronor, vilket är 17,8 miljarder kronor högre än samma månad föregående år då saldot uppgick till 41,1 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 144,1 miljarder kronor vilket är 12,3 miljarder kronor högre än 2019. De totala minskade utgifterna med 5,5 miljarder kronor och uppgick till 85,3 miljarder kronor i februari.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
feb 2020
Förändring jämfört
med feb 2019
Utfall
jan–feb 2020
Förändring jämfört
med jan–feb 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 144,1 12,3 232,4 6,1 1 116,1
Skatter 132,2 11,0 217,2 4,7 1 039,6
Övriga inkomster 11,9 1,4 15,2 1,4 76,5
Totala utgifter 85,3 - 5,5 176,6 0,1 1 070,9
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83,7 2,3 172,9 9,1 1 027,2
Statsskuldsräntor m.m. 1,5 1,5 0,5 1,5 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 5,5 - 15,3 - 4,2 - 14,2 13,8
Kassamässig korrigering 5,5 6,0 7,4 3,7 0,3
Budgetsaldo 58,9 17,8 55,9 6,1 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes till 1 392 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 41 miljarder kronor (3,0 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för februari uppgick till 110,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,3 miljarder kronor (3,1 procent) jämfört med februari föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
feb 2020
Förändring jämfört
med feb 2019
Utfall
jan–feb 2020
Förändring jämfört
med jan–feb 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83,7 2,3 172,9 9,1 1 027,2
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,2 1,1 54,4 2,1 326,0
Takbegränsade utgifter 110,9 3,3 227,2 11,2 1 353,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget