December 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för december blev ett underskott på 125,9 miljarder kronor, vilket är 27,4 miljarder kronor högre än december 2019. De totala inkomsterna blev 60,3 miljarder kronor, vilket är 8,1 miljarder kronor högre än i december 2019. De totala utgifterna i december uppgick till 186,2 miljarder kronor, vilket är 35,6 miljarder kronor högre jämfört med december föregående år.

Saldot i statens budget för 2020 blev preliminärt ett underskott på 220,6 miljarder kronor. Det är en skillnad på 332,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot var ett överskott på 111,9 miljarder kronor. Inkomsterna uppgick preliminärt till 997,2 miljarder kronor, vilket är 58,4 miljarder kronor lägre än 2019. Utgifterna blev preliminärt 274,1 miljarder kronor högre och uppgick till 1 217,7 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
dec 2020
Förändring jämfört
med dec 2019
Utfall
jan–dec 2020
Förändring jämfört
med jan–dec 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 60,3 8,1 997,2 - 58,4 1 116,1
Skatter 55,8 6,7 920,5 - 72,1 1 039,6
Övriga inkomster 4,5 1,4 76,7 13,7 76,5
Totala utgifter 186,2 35,6 1 217,7 274,1 1 373,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 132,4 26,0 1 170,0 179,3 1 330,0
Statsskuldsräntor m.m. 0,5 0,8 19,6 - 2,6 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning 46,0 0,5 21,3 88,2 13,8
Kassamässig korrigering 7,4 8,3 6,9 9,3 0,3
Budgetsaldo - 125,9 - 27,4 - 220,6 - 332,5 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes inför årets början till 1 392 miljarder kronor. Den pågående coronapandemin innebär att åtgärder behöver vidtas för att hantera virusutbrottets följdverkningar på samhällsekonomin. Riksdagen har därför beslutat att, i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2020, höja utgiftstaket för 2020 med 350 miljarder kronor. Vidare beslutade riksdagen den 25 november att höja utgiftstaket med 1 miljard kronor i form av en så kallad teknisk justering.

Det beslutade utgiftstaket uppgår därmed till 1 743 miljarder kronor, vilket är 392 miljarder kronor (29,0 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för december uppgick till 162,0 miljarder kronor. Det är 27,0 miljarder kronor (20,0 procent) högre än december föregående år.

För perioden januari-december uppgår de takbegränsade utgifterna preliminärt till 1 499,4 miljarder kronor, vilket är 191,1 miljarder kronor (14,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
dec 2020
Förändring jämfört
med dec 2019
Utfall
jan–dec 2020
Förändring jämfört
med jan–dec 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 132,4 26,0 1 170,0 179,3 1 330,0
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 29,6 1,0 329,4 11,8 326,0
Takbegränsade utgifter 162,0 27,0 1 499,4 191,1 1 656,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt