November 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 40,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 15,1 miljarder kronor jämfört med november 2019 då saldot var ett överskott på 25,3 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 108,0 miljarder kronor, vilket är 5,8 miljarder kronor högre än i november 2019. De totala utgifterna i november uppgick till 67,6 miljarder kronor, vilket är en minskning med 9,3 miljarder kronor jämfört med november föregående år.

För perioden januari-november visar saldot i statens budget ett underskott på 94,7 miljarder kronor. Det är en skillnad på 305,1 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot var ett överskott på 210,4 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår hittills i år till 936,8 miljarder kronor, vilket är 66,5 miljarder kronor (6,6 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019. Utgifterna för perioden januari-november uppgår till 1 031,5 miljarder kronor, vilket är 238,6 miljarder kronor (30,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
nov 2020
Förändring jämfört
med nov 2019
Utfall
jan–nov 2020
Förändring jämfört
med jan–nov 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 108,0 5,8 936,8 - 66,5 1 116,1
Skatter 102,5 3,0 864,6 - 78,8 1 039,6
Övriga inkomster 5,5 2,9 72,2 12,3 76,5
Totala utgifter 67,6 - 9,3 1 031,5 238,6 1 373,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 96,3 16,8 1 037,6 153,3 1 330,0
Statsskuldsräntor m.m. 17,2 7,2 19,1 - 3,4 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 30,1 - 24,3 - 24,7 87,7 13,8
Kassamässig korrigering - 15,8 - 9,0 - 0,5 1,0 0,3
Budgetsaldo 40,4 15,1 - 94,7 - 305,1 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes inför årets början till 1 392 miljarder kronor. Den pågående coronapandemin innebär att åtgärder behöver vidtas för att hantera virusutbrottets följdverkningar på samhällsekonomin. Riksdagen har därför beslutat att, i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2020, höja utgiftstaket för 2020 med 350 miljarder kronor. Vidare beslutade riksdagen den 25 november att höja utgiftstaket med 1 miljard kronor i form av en så kallad teknisk justering.

Det beslutade utgiftstaket uppgår därmed till 1 743 miljarder kronor, vilket är 392 miljarder kronor (29,0 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för november uppgick till 123,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 17,7 miljarder kronor (16,7 procent) jämfört med november föregående år.

För perioden januari-november uppgår de takbegränsade utgifterna till 1 337,4 miljarder kronor, vilket är 164,1 miljarder kronor (14,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
nov 2020
Förändring jämfört
med nov 2019
Utfall
jan–nov 2020
Förändring jämfört
med jan–nov 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 96,3 16,8 1 037,6 153,3 1 330,0
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,3 0,9 299,8 10,8 326,0
Takbegränsade utgifter 123,6 17,7 1 337,4 164,1 1 656,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt