Oktober 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för oktober blev ett underskott på 36,0 miljarder kronor. Det är en skillnad på 67,8 miljarder kronor jämfört med oktober 2019 då saldot var ett överskott på 31,9 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 77,7 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än i oktober 2019. De totala utgifterna i oktober uppgick till 113,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 66,5 miljarder kronor jämfört med oktober föregående år.

För perioden januari-oktober visar saldot i statens budget ett underskott på 135,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 320,2 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot var ett överskott på 185,1 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår hittills i år till 828,9 miljarder kronor, vilket är 72,4 miljarder kronor (8,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019. Utgifterna för perioden januari-oktober uppgår till 964,0 miljarder kronor, vilket är 247,8 miljarder kronor (34,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
okt 2020
Förändring jämfört
med okt 2019
Utfall
jan–okt 2020
Förändring jämfört
med jan–okt 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 77,7 - 1,3 828,9 - 72,4 1 116,1
Skatter 73,3 - 1,0 762,2 - 81,8 1 039,6
Övriga inkomster 4,4 - 0,3 66,7 9,4 76,5
Totala utgifter 113,7 66,5 964,0 247,8 1 373,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 98,8 15,3 941,3 136,5 1 330,0
Statsskuldsräntor m.m. - 1,2 - 0,1 2,0 - 10,6 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning 17,0 48,7 5,3 112,0 13,8
Kassamässig korrigering - 1,0 2,6 15,4 9,9 0,3
Budgetsaldo - 36,0 - 67,8 - 135,1 - 320,2 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes inför årets början till 1 392 miljarder kronor. Den pågående coronapandemin innebär att åtgärder behöver vidtas för att hantera virusutbrottets följdverkningar på samhällsekonomin. Riksdagen har därför beslutat att, i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2020, höja utgiftstaket för 2020 med 350 miljarder kronor. Vidare beslutade riksdagen den 25 november att höja utgiftstaket med 1 miljard kronor i form av en så kallad teknisk justering.

Det beslutade utgiftstaket uppgår därmed till 1 743 miljarder kronor, vilket är 392 miljarder kronor (29,0 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för oktober uppgick till 126,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 16,2 miljarder kronor (14,8 procent) jämfört med oktober föregående år.

För perioden januari-oktober uppgår de takbegränsade utgifterna till 1 213,8 miljarder kronor, vilket är 146,4 miljarder kronor (13,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
okt 2020
Förändring jämfört
med okt 2019
Utfall
jan–okt 2020
Förändring jämfört
med jan–okt 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 98,8 15,3 941,3 136,5 1 330,0
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,3 0,9 272,4 9,9 326,0
Takbegränsade utgifter 126,1 16,2 1 213,8 146,4 1 656,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt