Augusti 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i augusti

Saldot i statens budget blev ett överskott på 30,1 miljarder kronor i augusti. Det är 5,2 miljarder kronor högre än augusti 2018. Inkomsterna ökade med 5,5 miljarder kronor och utgifterna med 0,3 miljarder kronor.

Hittills i år visar saldot i statens budget på ett överskott på 156,9 miljarder kronor. Det är 23,9 miljarder kronor högre än samma period 2018. För de första åtta månaderna uppgår inkomsterna till 746,4 miljarder kronor och minskade med 2,8 miljarder kronor. Utgifterna minskade med 26,6 miljarder kronor och uppgår till 589,6 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
aug 2019
Förändring jämfört
med aug 2018
Utfall
jan–aug 2019
Förändring jämfört
med jan–aug 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 98,4 5,5 746,4 - 2,8 1 084,0
Skatter 95,4 5,1 696,4 - 5,9 1 019,0
Övriga inkomster 2,9 0,4 50,0 3,1 65,0
Totala utgifter 68,3 0,3 589,6 - 26,6 1 024,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 75,9 4,4 644,4 21,9 996,1
Statsskuldsräntor m.m. 0,0 0,1 13,0 7,6 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 8,3 - 4,5 - 75,5 - 55,1 3,6
Kassamässig korrigering 0,7 0,3 7,6 - 1,1 0,0
Budgetsaldo 30,1 5,2 156,9 23,9 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för augusti uppgick till 102,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 5,3 miljarder kronor (5,5 procent) jämfört med augusti föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 854,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 28,6 miljarder kronor (3,5 procent) jämfört med samma period föregående år och cirka 63,2 procent av utgiftstaket har utnyttjats.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
aug 2019
Förändring jämfört
med aug 2018
Utfall
jan–aug 2019
Förändring jämfört
med jan–aug 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 75,9 4,4 644,4 21,9 996,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,4 0,9 209,7 6,7 317,6
Takbegränsade utgifter 102,3 5,3 854,2 28,6 1 313,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt