Maj 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i maj

Saldot i statens budget blev ett överskott på 64,2 miljarder kronor i maj. Det är 13,6 miljarder kronor högre än i maj 2018. Inkomsterna ökade med 2,3 miljarder kronor och utgifterna minskade med 11,3 miljarder kronor.

Hittills i år visar saldot i statens budget på ett överskott på 123,4 miljarder kronor. Det är 13,7 miljarder kronor högre än samma period 2018. För de första fem månaderna uppgår inkomsterna till 503,3 miljarder kronor och minskade med 4,3 miljarder kronor. Utgifterna minskade med 18,0 miljarder kronor och uppgår till 379,9 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
maj 2019
Förändring jämfört
med maj 2018
Utfall
jan–maj 2019
Förändring jämfört
med jan–maj 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 120,8 2,3 503,3 - 4,3 1 084,0
Skatter 106,1 2,7 462,5 - 8,1 1 019,0
Övriga inkomster 14,8 - 0,5 40,8 3,8 65,0
Totala utgifter 56,6 - 11,3 379,9 - 18,0 1 024,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 77,5 0,6 407,2 7,8 996,1
Statsskuldsräntor m.m. 6,3 0,3 14,0 6,0 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 24,8 - 18,3 - 40,0 - 28,6 3,6
Kassamässig korrigering - 2,3 6,1 - 1,3 - 3,2 0,0
Budgetsaldo 64,2 13,6 123,4 13,7 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för maj uppgick till 103,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,4 miljarder kronor (1,4 procent) jämfört med maj föregående år.  

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 538,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 11,9 miljarder kronor (2,3 procent) jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har knappt 40 procent av utgiftstaket utnyttjats.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
maj 2019
Förändring jämfört
med maj 2018
Utfall
jan–maj 2019
Förändring jämfört
med jan–maj 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 77,5 0,6 407,2 7,8 996,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,2 0,8 130,8 4,2 317,6
Takbegränsade utgifter 103,7 1,4 538,0 11,9 1 313,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt