April 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Underskott i statens budget i april

Saldot i statens budget blev ett underskott på 2,6 miljarder kronor i april. Det är 5,4 miljarder kronor lägre än i april 2018. Inkomsterna minskade med 6,8 miljarder kronor och utgifterna minskade med 1,4 miljarder kronor.

Hittills i år visar saldot i statens budget på ett överskott på 59,2 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än samma period 2018. För de första fyra månaderna uppgår inkomsterna till 382,5 miljarder kronor och minskade med 6,6 miljarder kronor. Utgifterna minskade med 6,7 miljarder kronor och uppgår till 323,3 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
april 2019
Förändring jämfört
med april 2018
Utfall
jan–april 2019
Förändring jämfört
med jan–april 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 75,6 - 6,8 382,5 - 6,6 1 084,0
Skatter 67,3 - 9,9 356,4 - 10,8 1 019,0
Övriga inkomster 8,3 3,1 26,0 4,2 65,0
Totala utgifter 78,2 - 1,4 323,3 - 6,7 1 022,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83,5 - 1,9 329,7 7,2 993,9
Statsskuldsräntor m.m. 4,1 5,1 7,7 5,6 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3,5 3,8 - 15,2 - 10,3 3,6
Kassamässig korrigering - 5,9 - 8,4 1,1 - 9,2 0,0
Budgetsaldo - 2,6 - 5,4 59,2 0,1 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för april uppgick till 109,6 miljarder kronor. Det är en minskning med 1,1 miljarder kronor (1,0 procent) jämfört med april föregående år.  

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 434,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 10,5 miljarder kronor (2,5 procent) jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har knappt en tredjedel av utgiftstaket utnyttjats.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
april 2019
Förändring jämfört
med april 2018
Utfall
jan–april 2019
Förändring jämfört
med jan–april 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83,5 - 1,9 329,7 7,2 993,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,2 0,8 104,6 3,3 317,6
Takbegränsade utgifter 109,6 - 1,1 434,3 10,5 1 311,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt