Mars 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i mars

Saldot i statens budget blev ett överskott på 12,0 miljarder kronor i mars. Det är 5,6 miljarder kronor högre än i mars 2018. Inkomsterna minskade med 4,1 miljarder kronor och utgifterna minskade med 9,7 miljarder kronor.

Saldot i statens budget för det första kvartalet är ett överskott på 61,8 miljarder kronor. Det är 5,5 miljarder kronor högre än samma period 2018. För årets första tre månader uppgår inkomsterna till 306,8 miljarder kronor och ökade med 0,2 miljarder kronor. Utgifterna minskade med 5,3 miljarder kronor och uppgår till 245,1 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
mars 2019
Förändring jämfört
med mars 2018
Utfall
jan–mars 2019
Förändring jämfört
med jan–mars 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 80,6 - 4,1 306,8 0,2 1 084,0
Skatter 76,6 - 3,9 289,1 - 0,9 1 019,0
Övriga inkomster 4,0 - 0,2 17,7 1,1 65,0
Totala utgifter 68,6 - 9,7 245,1 - 5,3 1 022,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 82,4 2,9 246,2 9,1 993,9
Statsskuldsräntor m.m. 4,6 - 0,2 3,6 0,5 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 21,8 - 17,5 - 11,7 - 14,1 3,6
Kassamässig korrigering 3,3 5,0 7,0 - 0,8 0,0
Budgetsaldo 12,0 5,6 61,8 5,5 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för mars uppgick till 108,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,7 miljarder kronor (3,6 procent) jämfört med mars föregående år.  

De takbegränsade utgifterna för det första kvartalet uppgår till 324,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 11,6 miljarder kronor (3,7 procent) jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har knappt en fjärdedel av utgiftstaket utnyttjats.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
mars 2019
Förändring jämfört
med mars 2018
Utfall
jan–mars 2019
Förändring jämfört
med jan–mars 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 82,4 2,9 246,2 9,1 993,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,1 0,8 78,4 2,5 317,6
Takbegränsade utgifter 108,6 3,7 324,6 11,6 1 311,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt