Februari 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i februari

Saldot i statens budget blev ett överskott på 41,1 miljarder kronor i februari. Det är 8,8 miljarder kronor lägre än i februari 2018. Inkomsterna uppgår till 131,8 miljarder kronor och ökade med 2,2 miljarder kronor. Utgifterna ökade med 11,0 miljarder kronor och uppgår till 90,7 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
feb 2019
Förändring jämfört
med feb 2018
Utfall
jan–feb 2019
Förändring jämfört
med jan–feb 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 131,8 2,2 226,3 4,3 1 084,0
Skatter 121,2 1,5 212,5 3,0 1 019,0
Övriga inkomster 10,6 0,7 13,8 1,3 65,0
Totala utgifter 90,7 11,0 176,5 4,4 1 022,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 81,5 2,5 163,8 6,2 993,9
Statsskuldsräntor m.m. - 0,1 0,5 - 1,0 0,7 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning 9,8 10,0 10,1 3,4 3,6
Kassamässig korrigering - 0,5 - 2,0 3,6 - 5,9 0,0
Budgetsaldo 41,1 - 8,8 49,8 - 0,1 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för februari uppgick till 107,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,3 miljarder kronor (3,2 procent) jämfört med februari föregående år.  

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
feb 2019
Förändring jämfört
med feb 2018
Utfall
jan–feb 2019
Förändring jämfört
med jan–feb 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 81,5 2,5 163,8 6,2 993,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,1 0,8 52,2 1,7 317,6
Takbegränsade utgifter 107,6 3,3 216,1 7,9 1 311,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt