December 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget blev ett underskott på 98,5 miljarder kronor i december. Det är en skillnad på 20,1 miljarder jämfört med december 2018 då underskottet var 78,3 miljarder kronor. Inkomsterna minskade med 14,0 miljarder kronor och utgifterna ökade med 6,2 miljarder kronor.

Saldot i statens budget för 2019 blev preliminärt ett överskott på 111,9 miljarder kronor. Det är 31,9 miljarder kronor högre än föregående år. Inkomsterna uppgår till 1 055,3 miljarder kronor, vilket är 16,8 miljarder kronor lägre än 2018. Utgifterna blev 48,7 miljarder kronor lägre än föregående år och uppgår till 943,3 miljarder kronor för 2019.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
dec 2019
Förändring jämfört
med dec 2018
Utfall
jan–dec 2019
Förändring jämfört
med jan–dec 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 51,9 - 14,0 1 055,3 - 16,8 1 084,0
Skatter 49,1 - 13,3 992,6 - 19,6 1 019,0
Övriga inkomster 2,8 - 0,7 62,7 2,8 65,0
Totala utgifter 150,4 6,2 943,3 - 48,7 1 028,7
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 105,3 2,5 989,7 14,8 1 000,0
Statsskuldsräntor m.m. - 0,3 0,5 22,2 8,6 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning 45,5 9,0 - 66,9 - 68,9 3,6
Kassamässig korrigering - 0,2 - 5,8 - 1,6 - 3,2 0,0
Budgetsaldo - 98,5 - 20,1 111,9 31,9 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för 2019 uppgår preliminärt till 1 307,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 25,0 miljarder kronor (2,0 procent) jämfört med föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
dec 2019
Förändring jämfört
med dec 2018
Utfall
jan–dec 2019
Förändring jämfört
med jan–dec 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 105,3 2,5 989,7 14,8 1 000,0
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,6 1,0 317,6 10,3 317,6
Takbegränsade utgifter 134,0 3,5 1 307,3 25,0 1 317,5
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt