November 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget blev ett överskott på 25,3 miljarder kronor i november. Det är 9,7 miljarder kronor högre än november 2018. Inkomsterna ökade med 4,6 miljarder kronor och utgifterna minskade med 5,1 miljarder kronor.

Hittills i år visar saldot i statens budget på ett överskott på 210,4 miljarder kronor. Det är 52,0 miljarder kronor högre än samma period 2018. För de elva första månaderna uppgår inkomsterna till 1 003,4 miljarder kronor, det är 2,8 miljarder kronor lägre än samma period 2018. Utgifterna är hittills i år 54,9 miljarder lägre än motsvarande period 2018 och uppgår till 793,0 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
nov 2019
Förändring jämfört
med nov 2018
Utfall
jan–nov 2019
Förändring jämfört
med jan–nov 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 102,1 4,6 1 003,4 - 2,8 1 084,0
Skatter 99,5 4,9 943,5 - 6,4 1 019,0
Övriga inkomster 2,6 - 0,4 59,9 3,5 65,0
Totala utgifter 76,8 - 5,1 793,0 - 54,9 1 028,7
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,5 - 7,5 884,3 12,2 1 000,0
Statsskuldsräntor m.m. 10,0 0,3 22,5 8,1 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 5,8 - 2,5 - 112,4 - 77,9 3,6
Kassamässig korrigering - 6,8 4,6 - 1,4 2,7 0,0
Budgetsaldo 25,3 9,7 210,4 52,0 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna uppgår hittills i år till 1 173,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 21,5 miljarder kronor (1,9 procent) jämfört med samma period föregående år och cirka 86,8 procent av utgiftstaket har utnyttjats.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
nov 2019
Förändring jämfört
med nov 2018
Utfall
jan–nov 2019
Förändring jämfört
med jan–nov 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,5 - 7,5 884,3 12,2 1 000,0
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,4 0,9 289,0 9,3 317,6
Takbegränsade utgifter 106,0 - 6,6 1 173,3 21,5 1 317,5
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt