Oktober 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget blev ett överskott på 31,9 miljarder kronor i oktober. Det är 28,8 miljarder kronor högre än oktober 2018. Inkomsterna minskade med 2,0 miljarder kronor och utgifterna minskade med 30,8 miljarder kronor.

Hittills i år visar saldot i statens budget på ett överskott på 185,1 miljarder kronor. Det är 42,4 miljarder kronor högre än samma period 2018. För de tio första månaderna uppgår inkomsterna till 901,3 miljarder kronor, det är 7,4 miljarder kronor lägre än samma period 2018. Utgifterna är hittills i år 49,8 miljarder lägre än motsvarande period 2018 och uppgår till 716,1 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
okt 2019
Förändring jämfört
med okt 2018
Utfall
jan–okt 2019
Förändring jämfört
med jan–okt 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 79,0 - 2,0 901,3 - 7,4 1 084,0
Skatter 74,4 - 2,6 844,0 - 11,3 1 019,0
Övriga inkomster 4,6 0,6 57,3 3,9 65,0
Totala utgifter 47,1 - 30,8 716,1 - 49,8 1 024,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83,4 - 3,0 804,8 19,7 996,1
Statsskuldsräntor m.m. - 1,1 - 1,0 12,6 7,8 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 31,6 - 25,1 - 106,6 - 75,3 3,6
Kassamässig korrigering - 3,6 - 1,7 5,4 - 2,0 0,0
Budgetsaldo 31,9 28,8 185,1 42,4 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna uppgår hittills i år till 1 067,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 28,1 miljarder kronor (2,7 procent) jämfört med samma period föregående år och cirka 79,0 procent av utgiftstaket har utnyttjats.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
okt 2019
Förändring jämfört
med okt 2018
Utfall
jan–okt 2019
Förändring jämfört
med jan–okt 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83,4 - 3,0 804,8 19,7 996,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,4 0,9 262,6 8,4 317,6
Takbegränsade utgifter 109,9 - 2,1 1 067,4 28,1 1 313,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt