Januari 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i januari

Saldot i statens budget blev ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Det är 8,7 miljarder kronor högre än i januari 2018. Inkomsterna uppgick till 94,4 miljarder kronor och ökade med 2,1 miljarder kronor. Utgifterna minskade med 6,6 miljarder kronor och uppgår till 85,7 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
jan 2019
Förändring jämfört
med jan 2018
Utfall
jan–jan 2019
Förändring jämfört
med jan–jan 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 94,4 2,1 94,4 2,1 1 084,0
Skatter 91,3 1,5 91,3 1,5 1 019,0
Övriga inkomster 3,2 0,6 3,2 0,6 65,0
Totala utgifter 85,7 - 6,6 85,7 - 6,6 1 022,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 82,3 3,7 82,3 3,7 993,9
Statsskuldsräntor m.m. - 1,0 0,2 - 1,0 0,2 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning 0,3 - 6,6 0,3 - 6,6 3,6
Kassamässig korrigering 4,1 - 3,9 4,1 - 3,9 0,0
Budgetsaldo 8,7 8,7 8,7 8,7 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 fastställdes till 1 351 miljarder kronor, vilket är 50 miljarder kronor lägre än övergångsregeringens förslag. Det beslutade utgiftstaket är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för januari uppgick till 108,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 4,6 miljarder kronor (4,4 procent) jämfört med januari föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
jan 2019
Förändring jämfört
med jan 2018
Utfall
jan–jan 2019
Förändring jämfört
med jan–jan 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 82,3 3,7 82,3 3,7 993,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,1 0,8 26,1 0,8 317,6
Takbegränsade utgifter 108,5 4,6 108,5 4,6 1 311,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt