September 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i september

Saldot i statens budget i september blev ett överskott på 6,7 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor lägre än september 2017. Inkomsterna blev 3,7 miljarder kronor högre och uppgår till 78,5 miljarder kronor samtidigt som utgifterna blev 5,3 miljarder kronor högre och uppgår till 71,8 miljarder kronor.

Saldot i statens budget för de första nio månaderna är ett överskott på 139,7 miljarder kronor. Det är 32,0 miljarder kronor högre än samma period 2017. Inkomsterna uppgår till 827,6 miljarder kronor, vilket är 66,5 miljarder kronor högre än januari – september 2017. Utgifterna blev 34,6 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år och uppgår till 688,0 miljarder kronor hittills i år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
sep 2018
Förändring jämfört
med sep 2017
Utfall
jan–sep 2018
Förändring jämfört
med jan–sep 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 78,5 3,7 827,6 66,5 1 042,9
Skatter 76,0 3,4 778,3 56,7 981,5
Övriga inkomster 2,5 0,3 49,4 9,8 61,4
Totala utgifter 71,8 5,3 688,0 34,6 1 008,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,2 2,7 698,7 34,2 990,9
Statsskuldsräntor m.m. - 0,5 1,1 4,9 - 1,3 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4,4 1,5 - 24,8 5,6 6,5
Kassamässig korrigering 0,5 0,1 9,2 - 3,9 0,0
Budgetsaldo 6,7 - 1,7 139,7 32,0 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna för de första nio månaderna uppgår till 927,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 40,5 miljarder kronor (4,6 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
sep 2018
Förändring jämfört
med sep 2017
Utfall
jan–sep 2018
Förändring jämfört
med jan–sep 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,2 2,7 698,7 34,2 990,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,6 0,7 228,6 6,3 308,7
Takbegränsade utgifter 101,7 3,4 927,3 40,5 1 299,6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt