Augusti 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i augusti

Saldot i statens budget i augusti blev ett överskott på 24,9 miljarder kronor. Det är 14,2 miljarder kronor lägre än augusti 2017. Inkomsterna är 8,1 miljarder kronor högre och utgifterna 22,3 miljarder kronor högre.

Saldot i statens budget för de första åtta månaderna är ett överskott på 133,0 miljarder kronor. Det är 33,7 miljarder kronor högre än samma period 2017. Inkomsterna är 62,9 miljarder kronor högre och utgifterna 29,2 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
aug 2018
Förändring jämfört
med aug 2017
Utfall
jan–aug 2018
Förändring jämfört
med jan–aug 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 92,9 8,1 749,2 62,9 1 042,9
Skatter 90,4 8,7 702,3 53,3 981,5
Övriga inkomster 2,5 - 0,6 46,9 9,6 61,4
Totala utgifter 68,0 22,3 616,2 29,2 1 008,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 71,5 3,6 622,5 31,5 990,9
Statsskuldsräntor m.m. - 0,1 - 0,4 5,4 - 2,4 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3,8 22,5 - 20,4 4,1 6,5
Kassamässig korrigering 0,4 - 3,4 8,7 - 4,0 0,0
Budgetsaldo 24,9 - 14,2 133,0 33,7 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna för de första åtta månaderna uppgår till 825,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 37,1 miljarder kronor (4,7 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
aug 2018
Förändring jämfört
med aug 2017
Utfall
jan–aug 2018
Förändring jämfört
med jan–aug 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 71,5 3,6 622,5 31,5 990,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,5 0,7 203,0 5,6 308,7
Takbegränsade utgifter 97,0 4,3 825,5 37,1 1 299,6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt