Juli 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i juli

Saldot i statens budget i juli blev ett överskott på 15,7 miljarder kronor. Det är en skillnad på 25,8 miljarder kronor jämfört med juli 2017 då saldot blev ett underskott på 10,1 miljarder kronor. Inkomsterna är 6,1 miljarder kronor högre och utgifterna 19,8 miljarder kronor lägre.

Saldot i statens budget för de första sju månaderna är ett överskott på 108,1 miljarder kronor. Det är 47,9 miljarder kronor högre än samma period 2017. Inkomsterna är 54,8 miljarder kronor högre och utgifterna 6,9 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juli 2018
Förändring jämfört
med juli 2017
Utfall
jan–juli 2018
Förändring jämfört
med jan–juli 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 87,6 6,1 656,3 54,8 1 042,9
Skatter 85,4 6,7 611,9 44,6 981,5
Övriga inkomster 2,2 - 0,6 44,4 10,2 61,4
Totala utgifter 71,9 - 19,8 548,2 6,9 1 008,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 72,2 5,2 551,0 27,9 990,9
Statsskuldsräntor m.m. - 0,8 - 0,2 5,5 - 2,1 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning 0,0 - 22,7 - 16,6 - 18,3 6,5
Kassamässig korrigering 0,5 - 2,1 8,3 - 0,6 0,0
Budgetsaldo 15,7 25,8 108,1 47,9 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna för de första sju månaderna uppgår till 728,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 32,8 miljarder kronor (4,7 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juli 2018
Förändring jämfört
med juli 2017
Utfall
jan–juli 2018
Förändring jämfört
med jan–juli 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 72,2 5,2 551,0 27,9 990,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,5 0,7 177,5 4,9 308,7
Takbegränsade utgifter 97,7 6,0 728,5 32,8 1 299,6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt