Maj 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget i maj blev ett överskott på 50,6 miljarder kronor. Det är 14,1 miljarder kronor högre än saldot i maj 2017. Inkomsterna är 10,5 miljarder kronor högre och utgifterna 3,6 miljarder kronor lägre.

Saldot i statens budget för januari–maj är ett överskott på 109,7 miljarder kronor. Det är 26,4 miljarder kronor högre än samma period 2017. Inkomsterna är 43,0 miljarder kronor högre och utgifterna 16,6 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
maj 2018
Förändring jämfört
med maj 2017
Utfall
jan–maj 2018
Förändring jämfört
med jan–maj 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 118,6 10,5 507,6 43,0 1 042,9
Skatter 103,3 5,9 470,6 34,1 981,5
Övriga inkomster 15,3 4,6 37,0 8,9 61,4
Totala utgifter 68,0 - 3,6 397,9 16,6 1 008,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,9 0,3 399,5 23,0 990,9
Statsskuldsräntor m.m. 5,9 - 0,5 8,0 - 1,4 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 6,5 - 6,5 - 11,4 - 4,1 6,5
Kassamässig korrigering - 8,4 3,1 1,9 - 0,9 0,0
Budgetsaldo 50,6 14,1 109,7 26,3 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna för januari-maj uppgår till 526,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 26,5 miljarder kronor (5,3 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
maj 2018
Förändring jämfört
med maj 2017
Utfall
jan–maj 2018
Förändring jämfört
med jan–maj 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,9 0,3 399,5 23,0 990,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,4 0,7 126,6 3,5 308,7
Takbegränsade utgifter 102,3 1,0 526,1 26,5 1 299,6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt