April 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget i april blev ett överskott på 2,8 miljarder kronor. Det är 1,5 miljarder kronor lägre än saldot i april 2017. Inkomsterna är 7,6 miljarder kronor högre och utgifterna 9,2 miljarder kronor högre.

Saldot i statens budget för januari–april är ett överskott på 59,1 miljarder kronor. Det är 12,3 miljarder kronor högre än samma period 2017. Inkomsterna är 32,4 miljarder kronor högre och utgifterna 20,2 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
april 2018
Förändring jämfört
med april 2017
Utfall
jan–april 2018
Förändring jämfört
med jan–april 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 82,4 7,6 389,0 32,4 1 042,9
Skatter 77,2 6,5 367,2 28,2 981,5
Övriga inkomster 5,2 1,1 21,8 4,2 61,4
Totala utgifter 79,6 9,2 330,0 20,2 998,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 85,4 9,3 322,5 22,7 980,7
Statsskuldsräntor m.m. - 1,0 - 0,1 2,1 - 0,9 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 7,3 - 2,8 - 4,9 2,5 6,5
Kassamässig korrigering 2,5 2,7 10,3 - 4,0 0,0
Budgetsaldo 2,8 - 1,5 59,1 12,3 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för januari-april uppgår till 423,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 25,5 miljarder kronor (6,4 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
april 2018
Förändring jämfört
med april 2017
Utfall
jan–april 2018
Förändring jämfört
med jan–april 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 85,4 9,3 322,5 22,7 980,7
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,3 0,7 101,2 2,8 308,7
Takbegränsade utgifter 110,7 10,0 423,7 25,5 1 289,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt