Februari 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget i februari blev ett överskott på 49,8 miljarder kronor. Det är 7,0 miljarder kronor högre än saldot i februari 2017. Inkomsterna är 11,2 miljarder kronor högre och utgifterna 4,3 miljarder kronor högre.

Saldot i statens budget för januari–februari är ett överskott på 49,9 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor lägre än samma period 2017. Inkomsterna är 17,8 miljarder kronor högre och utgifterna 19,5 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
feb 2018
Förändring jämfört
med feb 2017
Utfall
jan–feb 2018
Förändring jämfört
med jan–feb 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 129,6 11,2 221,9 17,8 1 042,9
Skatter 119,7 5,2 209,5 15,9 981,5
Övriga inkomster 9,9 6,0 12,5 1,9 61,4
Totala utgifter 79,7 4,3 172,1 19,5 998,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,0 2,1 157,6 13,7 980,7
Statsskuldsräntor m.m. - 0,6 - 0,3 - 1,7 - 1,2 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 0,2 4,3 6,7 11,7 6,5
Kassamässig korrigering 1,5 - 1,9 9,5 - 4,7 0,0
Budgetsaldo 49,8 7,0 49,9 - 1,7 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för januari-februari uppgår till 208,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 12,1 miljarder kronor (7,8 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
feb 2018
Förändring jämfört
med feb 2017
Utfall
jan–feb 2018
Förändring jämfört
med jan–feb 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,0 2,1 157,6 13,7 980,7
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,3 0,7 50,6 1,4 308,7
Takbegränsade utgifter 104,3 2,8 208,2 15,1 1 289,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget