November 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i november

Saldot i statens budget i november blev ett överskott på 15,6 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder kronor lägre än i november 2017. Inkomsterna blev 4,7 miljarder kronor högre och uppgår till 97,5 miljarder kronor. Även utgifterna ökade och uppgår till 81,9 miljarder kronor, vilket är 6,0 miljarder kronor högre.

Saldot i statens budget för perioden januari–november är ett överskott på 158,4 miljarder kronor. Det är 27,0 miljarder kronor högre än samma period 2017. Inkomsterna uppgår till 1 006,2 miljarder kronor, vilket är 73,2 miljarder kronor högre än januari–november 2017. Utgifterna blev 46,2 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år och uppgår till 847,8 miljarder kronor hittills i år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
nov 2018
Förändring jämfört
med nov 2017
Utfall
jan–nov 2018
Förändring jämfört
med jan–nov 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 97,5 4,7 1 006,2 73,2 1 042,9
Skatter 94,6 4,3 949,9 62,9 981,5
Övriga inkomster 3,0 0,4 56,4 10,3 61,4
Totala utgifter 81,9 6,0 847,8 46,2 1 016,5
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 87,0 5,1 872,1 45,4 996,3
Statsskuldsräntor m.m. 9,6 1,3 14,4 2,1 13,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3,3 - 0,7 - 34,6 2,0 6,5
Kassamässig korrigering - 11,5 0,3 - 4,1 - 3,3 0,0
Budgetsaldo 15,6 - 1,4 158,4 27,0 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna för perioden januari–november uppgår till 1 151,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 53,1 miljarder kronor (4,8 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
nov 2018
Förändring jämfört
med nov 2017
Utfall
jan–nov 2018
Förändring jämfört
med jan–nov 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 87,0 5,1 872,1 45,4 996,3
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,6 0,7 279,7 7,7 308,7
Takbegränsade utgifter 112,6 5,8 1 151,8 53,1 1 305,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt