Oktober 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i oktober

Saldot i statens budget i oktober blev ett överskott på 3,1 miljarder kronor. Det är 3,6 miljarder kronor lägre än oktober 2017. Inkomsterna blev 2,0 miljarder kronor högre och uppgår till 81,0 miljarder kronor. Även utgifterna ökade och uppgår till 77,9 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder kronor högre.

Saldot i statens budget för perioden januari–oktober är ett överskott på 142,8 miljarder kronor. Det är 28,4 miljarder kronor högre än samma period 2017. Inkomsterna uppgår till 908,7 miljarder kronor, vilket är 68,5 miljarder kronor högre än januari–oktober 2017. Utgifterna blev 40,1 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år och uppgår till 765,9 miljarder kronor hittills i år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
okt 2018
Förändring jämfört
med okt 2017
Utfall
jan–okt 2018
Förändring jämfört
med jan–okt 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 81,0 2,0 908,7 68,5 1 042,9
Skatter 77,0 1,9 855,3 58,6 981,5
Övriga inkomster 4,0 0,1 53,4 10,0 61,4
Totala utgifter 77,9 5,6 765,9 40,1 1 009,3
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 86,4 6,1 785,1 40,3 991,4
Statsskuldsräntor m.m. - 0,1 2,1 4,8 0,8 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 6,5 - 2,9 - 31,3 2,7 6,5
Kassamässig korrigering - 1,8 0,2 7,4 - 3,7 0,0
Budgetsaldo 3,1 - 3,6 142,8 28,4 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna för perioden januari–oktober uppgår till 1 039,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 47,3 miljarder kronor (4,8 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
okt 2018
Förändring jämfört
med okt 2017
Utfall
jan–okt 2018
Förändring jämfört
med jan–okt 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 86,4 6,1 785,1 40,3 991,4
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,6 0,7 254,1 7,0 308,7
Takbegränsade utgifter 112,0 6,8 1 039,2 47,3 1 300,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt