Januari 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Inkomsterna i statens budget i januari var i nivå med utgifterna. Det innebär att saldot i statens budget är nära noll (36 miljoner kronor). Det kan jämföras med ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari 2017.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
jan 2018
Förändring jämfört
med jan 2017
Utfall
jan–jan 2018
Förändring jämfört
med jan–jan 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 92,4 6,6 92,4 6,6 1 042,9
Skatter 89,8 10,7 89,8 10,7 981,5
Övriga inkomster 2,6 - 4,1 2,6 - 4,1 61,4
Totala utgifter 92,3 15,2 92,3 15,2 998,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 78,6 11,6 78,6 11,6 980,7
Statsskuldsräntor m.m. - 1,1 - 0,9 - 1,1 - 0,9 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning 6,9 7,4 6,9 7,4 6,5
Kassamässig korrigering 8,0 - 2,8 8,0 - 2,8 0,0
Budgetsaldo 0,0 - 8,7 0,0 - 8,7 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för januari uppgår till 104 miljarder kronor. Det är en ökning med 12 miljarder kronor (13,4 procent) jämfört med januari 2017.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
jan 2018
Förändring jämfört
med jan 2017
Utfall
jan–jan 2018
Förändring jämfört
med jan–jan 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 78,6 11,6 78,6 11,6 980,7
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,3 0,7 25,3 0,7 308,7
Takbegränsade utgifter 103,9 12,3 103,9 12,3 1 289,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget