Augusti 2017 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 39,1 miljarder kronor. Det är 12,2 miljarder kronor högre än i augusti 2016. Inkomsterna är 4,1 miljarder kronor lägre och utgifterna är 16,3 miljarder kronor lägre. Det är framför allt Riksgäldskontorets nettoutlåning som är lägre. Under augusti förföll Riksgäldskontorets lån till Riksbanken om 21,0 miljarder kronor. Dessa lån refinansierades redan i juli. Den lägre nettoutlåningen är därför endast en omfördelning av statens utgifter mellan juli och augusti.

Saldot i statens budget för januari–augusti är ett överskott på 99,3 miljarder kronor. Det är 33,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Inkomsterna är 14,9 miljarder kronor lägre samtidigt som utgifterna är 18,2 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
aug 2017
Förändring jämfört
med aug 2016
Utfall
jan–aug 2017
Förändring jämfört
med jan–aug 2016
SB + ÄB
2017
Totala inkomster 84,8 - 4,1 686,3 - 14,9 979,7
Skatter 81,7 - 4,9 649,0 - 12,1 923,7
Övriga inkomster 3,1 0,7 37,3 - 2,8 56,0
Totala utgifter 45,8 - 16,3 587,0 18,2 979,0
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 67,9 2,8 591,0 27,0 954,3
Statsskuldsräntor m.m. 0,3 - 0,1 7,8 3,9 16,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 26,2 - 20,6 - 24,6 - 2,2 8,2
Kassamässig korrigering 3,8 1,6 12,7 - 10,5 0,0
Budgetsaldo 39,1 12,2 99,3 - 33,2 7,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

För augusti blev de takbegränsade utgifterna 92,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,0 miljarder kronor (4,5 procent) jämfört med augusti 2016. De takbegränsade utgifterna för januari–augusti uppgår till 788,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 36,2 miljarder kronor (4,8 procent) jämfört med samma period 2016.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
aug 2017
Förändring jämfört
med aug 2016
Utfall
jan–aug 2017
Förändring jämfört
med jan–aug 2016
SB + ÄB
2017
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 67,9 2,8 591,0 27,0 954,3
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 24,8 1,1 197,4 9,2 300,4
Takbegränsade utgifter 92,7 4,0 788,4 36,2 1 254,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget