Juli 2017 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för juli blev ett underskott på 10,1 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 3,7 miljarder kronor för juli 2016. Underskottet beror framför allt på ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken.

Saldot i statens budget för januari-juli visar ett överskott på 60,3 miljarder kronor. Det är 45,4 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Att överskottet är lägre beror både på att utgifterna är högre och på att inkomsterna är lägre.

De högre utgifterna består till stor del av ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Även utgifterna för Internationellt bistånd, Utbildning och universitetsforskning samt Allmänna bidrag till kommuner är högre.

Att inkomsterna är lägre beror på flera saker. Bland annat är utfallet för företagsskatter och inkomster av statens aktier lägre under perioden i år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juli 2017
Förändring jämfört
med juli 2016
Utfall
jan–juli 2017
Förändring jämfört
med jan–juli 2016
SB + ÄB
2017
Totala inkomster 81,5 7,4 601,5 - 10,8 979,7
Skatter 78,7 6,4 567,3 - 7,3 923,7
Övriga inkomster 2,9 1,0 34,2 - 3,5 56,0
Totala utgifter 91,6 21,2 541,2 34,6 979,0
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 67,0 - 2,7 523,1 24,2 954,3
Statsskuldsräntor m.m. - 0,6 - 1,2 7,5 4,0 16,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning 22,7 28,0 1,7 18,4 8,2
Kassamässig korrigering 2,6 - 2,9 8,9 - 12,0 0,0
Budgetsaldo - 10,1 - 13,8 60,3 - 45,4 7,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

För juli blev de takbegränsade utgifterna 91,7 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,6 miljarder kronor (1,7 procent) jämfört med juli 2016. De takbegränsade utgifterna för januari-juli uppgår till 695,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 32,3 miljarder kronor (4,9 procent) jämfört med samma period 2016.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juli 2017
Förändring jämfört
med juli 2016
Utfall
jan–juli 2017
Förändring jämfört
med jan–juli 2016
SB + ÄB
2017
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 67,0 - 2,7 523,1 24,2 954,3
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 24,8 1,1 172,6 8,1 300,4
Takbegränsade utgifter 91,7 - 1,6 695,7 32,3 1 254,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt