Juni 2017 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Underskott i statens budget i juni

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott om 13,0 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott om 19,6 miljarder för juni 2016.

De totala inkomsterna uppgår till 55,3 miljarder kronor, i juni vilket är 5,5 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det beror främst på högre skatteinkomster.

För det första halvåret uppgår de totala inkomsterna till 519,9 miljarder kronor. Det är 18,2 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år. Det beror på flera saker. Skatt på inkomst blev 17,0 miljarder kronor lägre och utbetalningar från skattekonto är 17,6 miljarder kronor högre (redovisas under Betalningsdifferenser) jämfört med det första halvåret föregående år. Dessutom blev Inkomsterna från statens aktier 3,3 miljarder kronor lägre än första halvåret 2016. Åt motsatt håll påverkade inkomster från skatt på varor och tjänster som har ökat med 13,5 miljarder kronor och inkomsterna från socialavgifter och löneskatter som har ökat med 13,3 miljarder kronor jämfört med första halvåret i fjol. 

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juni till 68,3 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor lägre än i juni 2016. De totala utgifterna för perioden januari – juni uppgår till 449,6 miljarder kronor. Det är 13,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Statsskuldsräntor samt Utbildning och universitetsforskning. De högre utgifterna motverkas delvis av att Riksgäldskontorets nettoutlåning har minskat.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juni 2017
Förändring jämfört
med juni 2016
Utfall
jan–juni 2017
Förändring jämfört
med jan–juni 2016
SB + ÄB
2017
Totala inkomster 55,3 5,5 519,9 - 18,2 979,7
Skatter 52,2 4,9 488,6 - 13,6 923,7
Övriga inkomster 3,1 0,6 31,3 - 4,6 56,0
Totala utgifter 68,3 - 1,1 449,6 13,4 979,0
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,1 5,7 455,6 26,4 954,3
Statsskuldsräntor m.m. - 1,2 1,4 8,2 5,2 16,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 13,7 - 10,7 - 21,0 - 9,7 8,2
Kassamässig korrigering 4,1 2,5 6,9 - 8,6 0,0
Budgetsaldo - 13,0 6,6 70,4 - 31,5 7,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

För juni blev de takbegränsade utgifterna 103,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 6,8 miljarder kronor (7,0 procent) jämfört med juni 2016. De takbegränsade utgifterna för det första halvåret uppgår till 603,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 33,3 miljarder kronor (5,8 procent) jämfört med samma period 2016.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juni 2017
Förändring jämfört
med juni 2016
Utfall
jan–juni 2017
Förändring jämfört
med jan–juni 2016
SB + ÄB
2017
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,1 5,7 455,6 26,4 954,3
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 24,7 1,1 147,8 6,9 300,4
Takbegränsade utgifter 103,9 6,8 603,4 33,3 1 254,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt