Maj 2017 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget för maj

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,5 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

De totala inkomsterna i maj blev 108,1 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor högre än i maj 2016. Det beror främst på högre aktieutdelningar. För perioden januari–maj uppgår de totala inkomsterna till 464,7 miljarder kronor. Det är 23,7 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utbetalningar från skattekonto och lägre utfall för juridiska personers inkomstskatt jämfört med föregående år. Även utdelningarna från statens aktier har, trots det högre utfallet i maj, blivit lägre jämfört med ifjol.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i maj till 71,5 miljarder kronor. Det är 1,9 miljarder kronor högre än i maj 2016. De totala utgifterna för perioden januari–maj uppgår till 381,3 miljarder kronor. Det är 14,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Migration och Kommunikationer. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev däremot 38,6 procent lägre än för perioden januari–maj 2016.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
maj 2017
Förändring jämfört
med maj 2016
Utfall
jan–maj 2017
Förändring jämfört
med jan–maj 2016
SB + ÄB
2017
Totala inkomster 108,1 2,5 464,7 - 23,7 979,7
Skatter 97,4 1,0 436,5 - 18,5 923,7
Övriga inkomster 10,6 1,5 28,2 - 5,1 56,0
Totala utgifter 71,5 1,9 381,3 14,5 972,4
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,6 6,8 376,5 20,7 947,7
Statsskuldsräntor m.m. 6,4 1,7 9,4 3,8 16,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning 0,0 0,1 - 7,3 1,0 8,2
Kassamässig korrigering - 11,6 - 6,7 2,8 - 11,0 0,0
Budgetsaldo 36,5 0,6 83,3 - 38,1 7,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

För maj blev de takbegränsade utgifterna 101,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7,9 miljarder kronor (8,5 procent) jämfört med maj 2016. De takbegränsade utgifterna för perioden januari–maj uppgår till 499,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 26,5 miljarder kronor (5,6 procent) jämfört med samma period 2016.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
maj 2017
Förändring jämfört
med maj 2016
Utfall
jan–maj 2017
Förändring jämfört
med jan–maj 2016
SB + ÄB
2017
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,6 6,8 376,5 20,7 947,7
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 24,7 1,1 123,1 5,8 300,4
Takbegränsade utgifter 101,3 7,9 499,6 26,5 1 248,1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt