April 2017 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget för april

Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 4,3 miljarder kronor. Det är 10,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år.  

De totala inkomsterna i april blev 74,8 miljarder kronor, vilket är 11,1 miljarder kronor lägre än i april 2016. För perioden januari–april uppgår de totala inkomsterna till 356,6 miljarder kronor. Det är 26,1 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utbetalningar från skattekonto och lägre utfall för juridiska personers inkomstskatt jämfört med föregående år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i april till 70,5 miljarder kronor. Det är 1,0 miljarder kronor högre än i april 2016. De totala utgifterna för perioden januari–april uppgår till 309,8 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än för samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Migration och Kommunikationer. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev däremot 60 procent lägre än för perioden januari–april 2016.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
april 2017
Förändring jämfört
med april 2016
Utfall
jan–april 2017
Förändring jämfört
med jan–april 2016
SB + ÄB
2017
Totala inkomster 74,8 - 11,1 356,6 - 26,1 979,7
Skatter 70,7 - 6,9 339,0 - 19,5 923,7
Övriga inkomster 4,1 - 4,3 17,6 - 6,7 56,0
Totala utgifter 70,5 - 1,0 309,8 12,5 972,4
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,1 1,6 299,9 13,9 947,7
Statsskuldsräntor m.m. - 0,9 - 3,8 3,0 2,1 16,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4,5 1,2 - 7,4 0,9 8,2
Kassamässig korrigering - 0,2 0,0 14,3 - 4,3 0,0
Budgetsaldo 4,3 - 10,1 46,8 - 38,7 7,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

De takbegränsade utgifterna har hittills ökat 4,9 procent jämfört med föregående år

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

För april blev de takbegränsade utgifterna 100,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,8 miljarder kronor (2,8 procent) jämfört med april 2016. De takbegränsade utgifterna för perioden januari–april uppgår till 398,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 18,6 miljarder kronor (4,9 procent) jämfört med samma period 2016.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
april 2017
Förändring jämfört
med april 2016
Utfall
jan–april 2017
Förändring jämfört
med jan–april 2016
SB + ÄB
2017
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,1 1,6 299,9 13,9 947,7
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 24,6 1,2 98,4 4,7 300,4
Takbegränsade utgifter 100,7 2,8 398,3 18,6 1 248,1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt