September 2019 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget blev ett underskott på 3,6 miljarder kronor i september. Det är 10,3 miljarder kronor lägre än september 2018. Inkomsterna minskade med 2,6 miljarder kronor och utgifterna ökade med 7,7 miljarder kronor.

Hittills i år visar saldot i statens budget på ett överskott på 153,2 miljarder kronor. Det är 13,6 miljarder kronor högre än samma period 2018. För de nio första månaderna uppgår inkomsterna till 822,2 miljarder kronor, vilket är 5,4 miljarder kronor lägre än samma period 2018. Utgifterna är hittills i år 19 miljarder lägre än motsvarande period 2018 och uppgår till 669 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
sep 2019
Förändring jämfört
med sep 2018
Utfall
jan–sep 2019
Förändring jämfört
med jan–sep 2018
SB + ÄB
2019
Totala inkomster 75,8 - 2,6 822,2 - 5,4 1 084,0
Skatter 73,2 - 2,8 769,6 - 8,7 1 019,0
Övriga inkomster 2,6 0,1 52,6 3,3 65,0
Totala utgifter 79,4 7,7 669,0 - 19,0 1 024,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,9 0,8 721,4 22,7 996,1
Statsskuldsräntor m.m. 0,6 1,1 13,6 8,8 25,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning 0,5 4,9 - 75,0 - 50,2 3,6
Kassamässig korrigering 1,4 0,9 9,0 - 0,2 0,0
Budgetsaldo - 3,6 - 10,3 153,2 13,6 61,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2019 är fastställt till 1 351 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2018. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för september uppgick till 103,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,6 miljarder kronor (1,6 procent) jämfört med september föregående år. Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 957,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 30,3 miljarder kronor (3,3 procent) jämfört med samma period föregående år och cirka 70,9 procent av utgiftstaket har utnyttjats.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
sep 2019
Förändring jämfört
med sep 2018
Utfall
jan–sep 2019
Förändring jämfört
med jan–sep 2018
SB + ÄB
2019
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76,9 0,8 721,4 22,7 996,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,4 0,9 236,1 7,6 317,6
Takbegränsade utgifter 103,4 1,6 957,5 30,3 1 313,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt