Juni 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 34,0 miljarder kronor. Det är 22,5 miljarder kronor lägre än i juni 2020 då saldot visade ett underskott på 56,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster i juni jämfört med motsvarande period 2020.

Saldot i statens budget för det första halvåret visar ett överskott på 50,3 miljarder kronor. Det är en skillnad på 121,7 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2020, då saldot visade ett underskott på 71,4 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 615,5 miljarder kronor hittills i år, vilket är 106,1 miljarder kronor (20,8 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Utgifterna för årets första sex månader uppgår till 565,1 miljarder kronor, vilket är 15,6 miljarder kronor (2,7 procent) lägre än motsvarande period 2020.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juni 2021
Förändring jämfört
med juni 2020
Utfall
jan–juni 2021
Förändring jämfört
med jan–juni 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 66,5 23,3 615,5 106,1 1 106,0
Skatter 61,4 21,6 561,5 103,3 1 013,3
Övriga inkomster 5,1 1,7 53,9 2,9 92,7
Totala utgifter 100,5 0,8 565,1 - 15,6 1 313,1
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 104,2 1,2 620,2 56,2 1 297,8
Statsskuldsräntor m.m. - 1,1 1,5 0,2 - 7,5 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4,8 - 3,5 - 58,1 - 59,3 14,9
Kassamässig korrigering 2,2 1,6 2,8 - 5,0 0,3
Budgetsaldo - 34,0 22,5 50,3 121,7 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 är fastställt till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 131,9 miljarder kronor i juni. Det är 1,6 miljarder kronor (1,2 procent) högre jämfört med juni föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 785,9 miljarder kronor, vilket är 58,7 miljarder kronor (8,1 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juni 2021
Förändring jämfört
med juni 2020
Utfall
jan–juni 2021
Förändring jämfört
med jan–juni 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 104,2 1,2 620,2 56,2 1 297,8
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,7 0,5 165,7 2,4 336,4
Takbegränsade utgifter 131,9 1,6 785,9 58,7 1 634,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt