Mars 2018 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget blev ett överskott på 6,4 miljarder kronor i mars. Det är 15,5 miljarder kronor högre än saldot i mars 2017. Inkomsterna är 7,0 miljarder kronor högre och utgifterna 8,5 miljarder kronor lägre.

Saldot i statens budget för det första kvartalet är ett överskott på 56,3 miljarder kronor. Det är 13,8 miljarder kronor högre än motsvarande period 2017. Inkomsterna är 24,8 miljarder kronor högre och utgifterna 11,0 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
mars 2018
Förändring jämfört
med mars 2017
Utfall
jan–mars 2018
Förändring jämfört
med jan–mars 2017
SB + ÄB
2018
Totala inkomster 84,7 7,0 306,6 24,8 1 042,9
Skatter 80,5 5,8 290,0 21,7 981,5
Övriga inkomster 4,1 1,2 16,6 3,1 61,4
Totala utgifter 78,3 - 8,5 250,4 11,0 998,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,5 - 0,3 237,1 13,4 980,7
Statsskuldsräntor m.m. 4,8 0,4 3,1 - 0,8 11,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4,3 - 6,5 2,4 5,2 6,5
Kassamässig korrigering - 1,7 - 2,1 7,8 - 6,8 0,0
Budgetsaldo 6,4 15,5 56,3 13,8 44,3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2018 är fastställt till 1 337 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2017. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för det första kvartalet uppgår till 313,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 15,5 miljarder kronor (5,2 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
mars 2018
Förändring jämfört
med mars 2017
Utfall
jan–mars 2018
Förändring jämfört
med jan–mars 2017
SB + ÄB
2018
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,5 - 0,3 237,1 13,4 980,7
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,3 0,7 75,9 2,1 308,7
Takbegränsade utgifter 104,8 0,4 313,0 15,5 1 289,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt