2022 kvartal 3 Underlag till statens finansiella sparande

Resultatet av beräkningen för tredje kvartalet 2022 visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 4 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en försämring med 4 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 17 miljarder kronor

Under tredje kvartalet 2022 ökade statens inkomster med 5 procent eller 17 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 393 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade skatter på produktion och import med 17 miljarder kronor. Ökningen avsåg främst mervärdesskatter som ökade med 11 miljarder kronor medan löneskatterna ökade med 7 miljarder kronor. Bränsleskatterna minskade däremot med 4 miljarder kronor till följd av nedsättningar av skatt på bensin och diesel. Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 3 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 21 miljarder kronor

Under tredje kvartalet 2022 ökade statens utgifter med 21 miljarder kronor eller 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens utgifter till 397 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade konsumtionen, investeringarna samt räntorna med 5 miljarder kronor vardera. Procentuellt sett var det räntorna som ökade mest när utgifterna mer än fördubblades under kvartalet.

Transfereringarna hade en utvecklingstakt på 2 procent vilket motsvarade 6 miljarder kronor. Av dessa ökade de löpande transfereringar till utlandet med 4 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på utbetalningar för Sidas biståndsverksamhet. Kapitaltransfereringarna inom Sverige ökade med 2 miljarder kronor vilket främst förklarades av Boverkets utbetalningar under anslagen Energieffektivisering av flerbostadshus samt Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Momsutgifterna ökade med 1 miljard kronor samtidigt som beredskapslagringen minskade med nästan lika mycket.

Kontakt