2022 kvartal 2 Underlag till statens finansiella sparande

Resultatet av beräkningen för andra kvartalet 2022 visade ett positivt finansiellt sparande för staten på 36 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en förbättring med 35 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 49 miljarder kronor

Under andra kvartalet 2022 ökade statens inkomster med 12 procent eller 49 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 464 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade skatter på produktion och import med 24 miljarder kronor. Ökningen avsåg främst mervärdesskatter som ökade med 12 miljarder kronor medan löneskatterna ökade med 10 miljarder kronor. Utdelningarna från statliga bolag ökade med 25 miljarder kronor. Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 4 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 14 miljarder kronor

Andra kvartalet 2022 ökade utgifterna med 14 miljarder kronor eller 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Samtliga utgiftstyper ökade detta kvartal även om det var utgiften för statsskuldsräntan som bidrog mest. Under andra kvartalet ökade statens ränteutgifter med 6 miljarder kronor, konsumtionen med 3 miljarder kronor och transfereringarna med 2 miljarder kronor. Samtidigt ökade moms, investeringar och beredskapslagring med 1 miljard kronor vardera

Transfereringar

Transfereringar till företagssektorn minskade med 12 miljarder kronor. Minskningen återfanns bland Stöd vid korttidsarbete, Stöd för omställningsstöd och Stöd till enskilda näringsidkare. Transfereringar till kommunsektorn ökade däremot med 10 miljarder kronor. De högre transfereringarna till kommunerna berodde framförallt på ökade bidrag via anslaget Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet. En ökning på 3 miljarder kronor avsåg de nya anslagsposterna Stöd för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen samt Stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen.

Kontakt