2022 kvartal 1 Underlag till statens finansiella sparande

Resultatet av beräkningen för första kvartalet 2022 visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 34 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en förbättring med 12 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 27 miljarder kronor

Under första kvartalet 2022 ökade statens inkomster med 7 procent eller knappt 27 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 391 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade skatter på produktion och import med 20 miljarder kronor. Ökningen avsåg främst mervärdesskatter som ökade med 11 miljarder kronor medan löneskatterna ökade med 6 miljarder kronor. Löpande inkomst och förmögenhetsskatter ökade med 4 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 14 miljarder kronor

Första kvartalet 2022 ökade utgifterna med 14 miljarder kronor eller 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Det var främst högre transfererings- och konsumtionsutgifter som bidrog till ökningen mellan kvartalen. Men även utgifterna för räntor och beredskapslagring hade en stor procentuell ökning. Under första kvartalet ökade transfereringarna med 8 miljarder kronor, konsumtionsutgifterna med 4 miljarder kronor samt räntor och beredskapslager med 2 respektive 1 miljard kronor.

Transfereringar inom Sverige ökade med 10 miljarder kronor. Ökningen berodde framför allt på bidrag till egentliga hushåll. Från det nya anslaget Kompensation för höga elpriser fick hushållen 6 miljarder kronor. Även utgifterna för Inkomstpensionstillägg, föräldraförsäkring och Aktivitets- och sjukersättningar ökade med 4 miljarder kronor tillsammans.

Kontakt