2021 kvartal 4 Underlag till statens finansiella sparande

Resultatet av beräkningen för fjärde kvartalet 2021 fortsatte präglas av återhämtning från pandemin. Kvartalet visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 2 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en förbättring med 33 miljarder kronor. För helåret 2021 uppgick det finansiella sparandet till -59 miljarder kronor. Jämfört med föregående år var det en förbättring med 75 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 30 miljarder kronor

Under fjärde kvartalet 2021 ökade statens inkomster med 7 procent eller 30 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 425 miljarder kronor. För helåret 2021 ökade inkomsterna med 125 miljarder kronor och uppgick till 1567 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade skatter på produktion och import med 23 miljarder kronor. Ökningen avsåg främst mervärdesskatter som ökade med 12 miljarder kronor medan löneskatterna ökade med 6 miljarder kronor. Löpande inkomst och förmögenhetsskatter ökade med 5 miljarder kronor. För helåret 2021 ökade skatter på produktion och import med 90 miljarder kronor. Löpande inkomst och förmögenhetsskatter ökade med 26 miljarder kronor.

Utgifterna minskade med 2 miljarder kronor

Under fjärde kvartalet 2021 minskade statens utgifter med 2 miljarder kronor. Totalt uppgick statens utgifter till 427 miljarder kronor

Det var främst minskade transfereringar som bidrog till de lägre utgifterna jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet minskade transfereringarna med 13 miljarder kronor till följd av minskade bidrag till företagssektorn samt minskad EU-avgift.

Samtidigt ökade utgifterna för konsumtion med 8 miljarder kronor och investeringar med 3 miljarder kronor. Det var i huvudsak inköp av varor och tjänster samt ökade militära investeringar som bidrog till utgiftsökningarna.

Totalt på helåret 2021 ökade statens utgifter med 51 miljarder kronor, 3 procent, jämfört med 2020.

Kontakt