2021 kvartal 3 Underlag till statens finansiella sparande

Resultatet av beräkningen för tredje kvartalet 2021 fortsatte präglas av återhämtning från coronapandemin. Kvartalet visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 9 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en ändå en förbättring med 28 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 23 miljarder

Under tredje kvartalet 2021 ökade statens inkomster med 7 procent eller 23 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 367 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade skatter på produktion och import med 17 miljarder kronor. Ökningen avsåg främst mervärdesskatter som ökade med 9 miljarder kronor medan löneskatterna ökade med 5 miljarder kronor. Löpande inkomst och förmögenhetskatter ökade med 7 miljarder kronor.

Utgifterna minskade med 5 miljarder

För första gången sedan pandemin startade minskade statens utgifter. Tredje kvartalet 2021 minskade utgifterna med 1 procent eller 5 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 376 miljarder kronor under kvartalet.

Det var främst minskade utgifter för transfereringar och räntekostnader som bidrog till förändringen. Under kvartalet minskade transfereringarna med 3 procent eller 7 miljarder kronor. Minskningen berodde till stor del på minskade bidrag till kommuner och regioner samt på minskade transfereringar till företagssektorn.

Tredje kvartalet minskade även utgifterna för räntor på statsskulden med 55 procent eller 3 miljarder kronor. Den lägre räntekostnaden förklarades främst av lägre räntor som påverkar inflationskompensationen för realränteobligationer.

Den statliga konsumtionen gick åt andra hållet och ökade med 7 procent eller 4 miljarder kronor. Det var i huvudsak inköp av varor och tjänster samt ökade löner och sociala avgifter som bidrog till utgiftsökningarna.

Kontakt