2021 kvartal 1 Underlag till statens finansiella sparande

Resultatet av beräkningen för första kvartalet 2021 präglades starkt av covid-19-pandemin och visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 61 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en försämring med 40 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 11 miljarder kronor

Under första kvartalet 2021 ökade statens inkomster med 3 procent eller 11 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 349 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade skatter på produktion och import med 11 miljarder kronor. Ökningen avsåg främst löneskatter då nedsättningar av socialavgifter var tillåtna under perioden mars – juni 2020. Löpande inkomst och förmögenhetskatter var på samma nivå som kvartal 1 2020.

Utgifterna ökade med 51 miljarder kronor

Första kvartalet 2021 ökade statens utgifter med 14 procent eller 51 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 409 miljarder kronor.

Det var främst transfereringarna som bidrog till utgiftsökningen. Under första kvartalet ökade utgifterna för transfereringar med 16 procent eller 45 miljarder kronor. Ökningen berodde till stor del på ökade bidrag till kommuner och regioner på 23 miljarder kronor. Transfereringar till hushållssektorn ökade med 7 miljarder kronor samtidigt som Företagssektorn fick 5 miljarder kronor. Löpande transfereringar till utlandet ökade med 5 miljarder kronor till följd av en högre EU-avgift.

Under första kvartalet ökade även den statliga konsumtionen med 3 miljarder kronor samtidigt som räntorna ökade med drygt 1 miljard kronor.

Kontakt