Sveriges officiella statistik över statens budget m.m.

Ekonomistyrningsverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom delområdet Utfallet för statens budget, ämnesområdet Offentlig ekonomi. Det innebär att ESV varje år sammanställer publikationen Tidsserier, statens budget m.m.

Publikationen Tidsserier, statens budget m.m. ingår i Sveriges officiella statistik. Förutom utfall per utgifts- och inkomstområde beskriver statistiken realekonomisk fördelning och ändamålsfördelning av utgifter i olika skärningar. Tabellerna omfattar i de flesta fall utfall för de senaste 27 åren, i några fall längre eller kortare tid.

I publikationen finns även tidsserier över resultaträkningen och balansräkningen i Årsredovisning för staten samt över statsskulden.

Statistikansvariga myndigheter

Det finns 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistikansvariga myndigheter ansvarar för att statistiken

  • är objektiv
  • dokumenteras
  • kvalitetsdeklareras
  • offentliggörs utan avgift
  • finns tillgänglig i elektronisk form.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

svart-logo-350.png

Beteckningen eller symbolen får inte användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken.

Kontakt