Realekonomisk fördelning av anslagen i statens budget 2021

År 2021 uppgick det realekonomiska utfallet för anslagen i statens budget till 1 215 miljarder kronor. Det var en ökning med 24 miljarder kronor (2 procent) jämfört med 2020.

Den realekonomiska fördelningen av utgifterna som redovisas här är transfereringar, konsumtion, investeringar, räntor och finansiella transaktioner.

Utgifterna i statens budget 2021, realekonomiskt fördelade

Transfereringar

Utgifterna för transfereringar uppgick till 70 procent av de totala utgifterna 2020. Jämfört med 2019 ökade transfereringarna med 152 miljarder kronor eller 22 procent.

Av de totala transfereringarna fick hushållen 41 procent, en ökning med 26 miljarder eller 8 procent jämfört med 2019. Det var främst utgifter för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt ersättning för karensavdrag som bidrog till ökningen.

Kommunsektorn fick 32 procent av de totala transfereringarna och var därmed den näst största mottagaren av transfereringar. Under året ökade transfereringarna till kommuner med 61 miljarder kronor (29 procent) främst till följd av åtgärder för att hantera följdverkningarna av sjukdomen covid-19.

Företagssektorn fick 12 procent av de totala transfereringarna. Därmed ökade transfereringarna med 52 miljarder kronor (101 procent) jämfört med 2019. Ökningen av transfereringarna till företagssektorn avsåg främst stöd vid korttidsarbete och ersättning för höga sjuklönekostnader.

Av de totala transfereringarna gick 11 procent till internationell verksamhet. Transfereringarna till internationell verksamhet ökade med 10 miljarder kronor (13 procent) jämfört med 2019. Det var främst högre EU-avgift samt bistånd som medförde de ökade transfereringar.

Konsumtion

Utgifterna för konsumtion uppgick till 22 procent av utgifterna inom budgetens utgiftsområden år 2020. Av de totala utgifterna för konsumtion utgjorde löner inklusive sociala avgifter 60 procent. Löner inklusive sociala avgifter ökade med 11 miljarder kronor (7 procent) jämfört med 2019.

Investeringar

Utgifterna för investeringarna uppgick till 44 miljarder kronor eller 4 procent år 2020. Det var en ökning med 4 miljarder kronor (11 procent) jämfört med 2019.

Räntor

I den realekonomiska gruppen räntor ingår räntor på statsskulden och övriga räntor som till exempel statens utgifter för studiemedelsräntor. Räntorna motsvarade 2 procent av utgifterna inom budgetens utgiftsområden år 2020. Ränteutgifterna minskade med 3 miljarder kronor (12 procent) jämfört med 2019. Minskningen beror främst på att den svenska kronan har stärkts mot andra valutor samt ett lågt ränteläge.

Övrigt finansiellt

Utgifterna för finansiella transaktioner uppgick till 2 procent av utgifterna inom budgetens utgiftsområden eller 23 miljarder kronor. Det var en ökning med 12 miljarder kronor (106 procent) jämfört med 2019. Det beror främst på ett högre utfall för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Anslaget har bl.a. finansierat olika åtgärder för att motverka negativa effekter för företag i samband med spridningen av covid-19.

Utfall 2021 jämfört med 2020

Miljoner kronor

Realekonomisk art

Utfall
2021

Utfall
2020

Förändring
2020-2021

Procentuell förändring
2020-2021

Transfereringar

864 943

837 699

27 243

3,3

varav till

       

Hushållssektorn

349 356

342 315

7 042

2,1

Kommunala sektorn

300 260

271 763

28 497

10,5

Företagssektorn

88 397

102 839

-14 442

-14,0

Ålderspensionssystemet

25 790

24 999

791

3,2

Statliga ideella organisationer

7 172

6 441

731

11,3

Internationell verksamhet

93 967

89 343

4 624

5,2

varav till EU-institutioner

52 262

47 193

5 069

10,7

Konsumtionsutgifter

291 744

265 854

25 891

9,7

varav

       

Löner inklusive sociala avgifter

169 302

158 995

10 307

6,5

Omkostnader för konsumtion

85 361

73 319

12 042

16,4

Lokaler

22 091

21 257

834

3,9

Sociala naturaförmåner

14 991

12 283

2 708

22,0

Investeringsverksamhet

46 638

44 089

2 549

5,8

Räntor

-1 020

19 995

-21 015

-105,1

varav

       

Räntor på statsskulden

-1 388

19 463

-20 851

-107,1

Finansiella transaktioner

12 443

23 422

-10 979

-46,9

Summa utgiftsområden

1 214 747

1 191 059

23 688

2,0

Kontakt