Mars 2022 Prognos för statens budget och de offentliga finanserna

Tillväxten i ekonomin förblir hög i år även om den dämpas jämfört med förra året. BNP väntas öka med 3,2 procent i år och bedöms nu ligga i linje med potentiell nivå. Kommande år blir tillväxttakten betydligt svagare, drygt 1,5 procent. Rysslands invasion av Ukraina bedöms dämpa tillväxten i viss mån, men osäkerheten kring hur stor påverkan kriget kommer att få på svensk och global ekonomi är mycket stor.

Trots en stark tillväxt i ekonomin så förstärks inte det finansiella sparandet i den offentliga sektorn. Underskottet ligger i stället kvar på ungefär samma nivå som förra året, -23 miljarder kronor. De omfattande satsningarna i den beslutade budgeten för 2022 samt de extra ändringsbudgetar och ytterligare aviseringar som lagts fram därefter bidrar till detta. Skattesänkningar på 22 miljarder kronor bidrar också. Från och med nästa år bedöms den offentliga sektorn nå ett överskott.

Det strukturella sparandet försvagas i år och ligger under målnivån för överskottsmålet, för tredje året i följd. En avvikelse från målnivån har varit motiverad i den ekonomiska kris som pandemin har orsakat. Eftersom konjunkturen i stort sett väntas vara i balans 2022 kan en avvikelse från målet däremot inte sägas ligga i linje med det finanspolitiska ramverket i år. Samtidigt som det strukturella sparandet avviker från målnivån sjunker Maastrichtskulden nästa år under nivån för skuldankaret och de offentliga finanserna är i grunden starka. De takbegränsade utgifterna är fortsatt höga nästa år och utgiftstaket riskerar då att överskridas om inga åtgärder vidtas.

Jämfört med föregående prognos blev BNP-tillväxten högre 2021. BNP-tillväxten och sysselsättningsökningen har dock sänkts lite i år, men nivåmässigt ligger de högre hela perioden. Lönesumman har också höjts hela perioden. Det är en av förklaringarna till att skatteintäkterna har reviderats upp alla år. Utgifterna på statens budget har höjts som resultat av de extra ändringsbudgetar och ytterligare aviseringar som kommit under året. Sparandet i den offentliga sektorn har reviderats upp samtliga år. I år är det framför allt i kommunsektorn som sparandet har reviderats upp.

Ekonomistyrningsverkets prognos beaktar den beslutade budgeten för 2022, de ändringsbudgetar som presenterats under 2022 och vissa ytterligare aviseringar.

Kontakt