Juni 2022 Prognos för statens budget och de offentliga finanserna

Tillväxten i ekonomin växlar ner jämfört med den starka återhämtningen efter pandemin förra året. Hög inflation och stigande räntor bidrar till att dämpa tillväxten. BNP väntas öka med 2,4 procent i år. Nästa år blir tillväxttakten betydligt svagare, 1,2 procent, vilket är lägre än den potentiella takten.

Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn visar fortsatt underskott i år, på 15 miljarder kronor, vilket är ungefär lika stort som förra året. De omfattande utgiftsökningarna i den beslutade budgeten för 2022 samt i ändringsbudgetar som lagts fram därefter bidrar till underskottet. Skattesänkningar på 16 miljarder kronor bidrar också. Från och med nästa år bedöms den offentliga sektorn nå ett överskott.

Det strukturella sparandet förstärks något jämfört med förra året men visar fortsatt underskott och ligger under målnivån för överskottsmålet för tredje året i följd. En avvikelse från målnivån har varit motiverad i den ekonomiska kris som pandemin har orsakat. Eftersom konjunkturen i stort sett väntas vara i balans 2022 kan en avvikelse från målet däremot inte sägas ligga i linje med det finanspolitiska ramverket i år. Samtidigt som det strukturella sparandet avviker från målnivån sjunker Maastrichtskulden. Nästa år sjunker skulden under den nedre gränsen för toleransintervallet för skuldankaret och de offentliga finanserna är i grunden starka. De takbegränsade utgifterna är fortsatt höga nästa år och utgiftstaket riskerar då att överskridas om inga åtgärder vidtas.

Jämfört med föregående prognos har högre inflation och snabbare räntehöjningar sänkt prognosen för BNP-tillväxten i år och nästa år. Sysselsättningen och lönesumman har däremot höjts något. Det är en av förklaringarna till att skatteintäkterna har reviderats upp i år. De takbegränsade utgifterna har höjts som resultat av de ändringsbudgetar som presenterats. Sparandet i den offentliga sektorn har reviderats upp samtliga år. I år är det framför allt i kommunsektorn som sparandet har reviderats upp.

ESV:s prognos utgår från vårpropositionen för 2022 samt de ändringsbudgetar som presenterats under 2022. De ändringar på garantipension som var med i den extra ändringsbudget som presenterades den 17 juni 2022 är dock inte med. Däremot har vi i denna prognos tagit hänsyn till det tidigare förslaget om garantitillägg, vilket har ungefär samma budgeteffekt.

Kontakt