November 2021 Prognos för statens budget och de offentliga finanserna

Tillväxten i ekonomin är hög för närvarande även om produktionen dämpas något av utbudsproblem. BNP ökar med 4,0 procent i år. Nästa år blir tillväxten fortsatt stark, även om den successivt mattas av under året när ekonomin når fullt resursutnyttjande. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande blir nästan 100 miljarder kronor mindre i år än förra året och uppgår till nära 50 miljarder kronor. Nästa år är underskottet nästan lika stort. Främst beror det på de omfattande utgiftsökningarna och skattesänkningarna i budgeten för 2022.

Det strukturella sparandet beräknas visa ett underskott på runt 1 procent av BNP tre år i följd. En avvikelse från målnivån 2020 och 2021 har dock varit motiverad i den ekonomiska kris som pandemin har orsakat. För 2022, då ekonomin förväntas vara i balans, bedöms avvikelsen från målnivån inte ligga i linje med det finanspolitiska ramverket. Samtidigt är Maastrichtskulden lägre än målnivån för skuldankaret 2022 och de offentliga finanserna är starka i grunden, vilket bör beaktas i sammanhanget.

ESV räknar med högre skatteintäkter än regeringen i år och nästa år, bland annat till följd av att vi räknar med högre lönesumma. Åren därefter räknar vi med lägre skatteintäkter. Statens utgifter bedöms vara lägre än i regeringens prognos alla år förutom 2024, främst till följd av att vi inte räknar med att anslagna medel utnyttjas till fullo. Sammantaget räknar ESV med ett starkare finansiellt sparande i den offentliga sektorn i år jämfört med sparandet i regeringens prognos. Resterande år i prognosperioden är det finansiella sparandet lägre än i regeringens prognos.

ESV:s prognos beaktar den aviserade politiken i budgetpropositionen för 2022 och i de ändringsbudgetar som presenterats under 2021.

Kontakt