Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 2 2021

Resultatet av beräkningen för andra kvartalet 2021 fortsatte präglas av covid-19-pandemin. Kvartalet visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 12 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en ändå en förbättring med knappt 28 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 39 miljarder

Under andra kvartalet 2021 ökade statens inkomster med 11 procent eller 39 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 403 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade skatter på produktion och import med 36 miljarder kronor. Ökningen avsåg främst löneskatter då nedsättningar av socialavgifter var tillåtna under perioden mars – juni 2020. Löpande inkomst och förmögenhetskatter ökade med 6 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 12 miljarder

Andra kvartalet 2021 ökade statens utgifter med 3 procent eller 12 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 415 miljarder kronor.

Det var främst transfereringar samt konsumtionsutgifter som svarade för utgiftsökningen. Under kvartalet ökade utgifterna för transfereringar med 2 procent eller 6 miljarder kronor. Ökningen berodde till stor del på ökade bidrag till kommuner och regioner på 19 miljarder kronor. Transfereringar till företagssektorn uppgick till 23 miljarder kronor vilket var en minskning med 17 miljarder kronor. Transfereringar till hushållssektorn var oförändrade samtidigt som löpande transfereringar till utlandet ökade med 1 miljard kronor

Den statliga konsumtionen ökade med 8 procent eller 5 miljarder kronor. Det var i huvudsak inköp av varor och tjänster samt ökade löner och sociala avgifter som bidrog till utgiftsökningarna.

Investeringarna däremot minskade detta kvartal med 7 procent vilket motsvarade 1 miljard kronor.

Statens finansiella sparande per kvartal 2019 till 2021

Diagram_SRF_aug_2021.png

 

Kontakt