Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 3 2020

Resultatet av beräkningen för tredje kvartalet 2020 visar ett negativt finansiellt sparande för staten på 45 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en försämring med 56 miljarder kronor.

Inkomsterna minskade med 11 miljarder

Under tredje kvartalet 2020 minskade statens inkomster med 3 procent eller 11 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 337 miljarder kronor.

Under kvartalet minskade löpande inkomst och förmögenhetskatter med 11 miljarder kronor. Hushållens skatter minskade med 5 miljarder kronor varav 3 miljarder kronor avsåg kapitalskatter. Bolagens skatter minskade med 6 miljarder kronor. Övriga produktionsskatter minskade med 1 miljard kronor

Utgifterna ökade med 44 miljarder

Tredje kvartalet 2020 ökade statens utgifter med 13 procent eller 44 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 382 miljarder kronor.

Det var främst transfereringar som bidrog till utgiftsökningen. Under tredje kvartalet ökade transfereringarna med 17 procent, 41 miljarder kronor. Ökningen berodde till stor del på ökade bidrag till kommuner och regioner på 26 miljarder kronor för att stärka välfärden via det nya anslaget Stöd till kommunsektorn. Samtidigt fick företagssektorn 6 miljarder kronor i stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd med anledning av covid-19.

Statens finansiella sparande per kvartal 2018 till 2020

Statens finansiella sparande per kvartal 20018 till 2020 i miljarder kronor

 

Kontakt