Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 2 2018

Resultatet av den preliminära beräkningen för andra kvartalet 2018 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 35 miljarder kronor. Revideringar av det första kvartalet har gjort att även detta visar ett litet överskott. Därmed har det varit överskott i statens finansiella sparande 10 kvartal i rad. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 1,3 miljarder kronor.

 Inkomsterna ökade med 14 miljarder

Under andra kvartalet ökade statens inkomster med 4 procent eller 14 miljarder kronor.

Produktskatterna ökade med 6 miljarder kronor varav mervärdesskatten ökade med drygt 5 miljarder kronor. Övriga produktionsskatter ökade med drygt 5 miljarder kronor varav löneskatterna ökade med drygt 6 miljarder kronor till följd av en högre lönesumma i ekonomin.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 2 miljarder kronor. Hushållens kapitalskatter minskade med 4 miljarder kronor och bolagens skatter ökade med 2 miljarder kronor.

De statliga bolagen ökade sin utdelning med 5 miljarder kronor och avser LKAB och Vattenfall ABs inleverans av 2,8 respektive 2 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 15 miljarder

Andra kvartalet ökade statens utgifter med 5 procent eller knappt 15 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Utgifterna för transfereringarna ökade med 15 miljarder kronor samtidigt som räntekostnaderna och den totala konsumtionen ökade med 1 miljard kronor vardera. Utgifterna för investeringar minskade med drygt 2 miljarder kronor.

Transfereringar till kommuner ökade mest

Transfereringarna ökade med 15 miljarder kronor andra kvartalet 2018 jämfört med föregående år, varav löpande transfereringar till kommunala sektorn ökade med nästan 10 miljarder kronor. Av dessa fick landstingen 3,7 miljarder kronor i ökade bidrag till folkhälsa och sjukvård framför allt inom kvinnosjukvården. Primärkommunerna fick 0,9 miljarder kronor mer till ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Under kvartalet ökade även kommunmoms, kommunalekonomisk utjämning och skattereduktioner med 5,5 miljarder kronor. Samtidigt minskade ersättningarna för mottagande av asylsökande med 3,7 miljarder kronor.

Transfereringarna till egentliga hushåll ökade med 1,6 miljarder kronor. Mest ökade barnbidragen. De ökade med 1,3 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Kontakt

Senast uppdaterad: