Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 4 2017

Resultatet av den preliminära beräkningen fjärde kvartalet 2017 visar ett positivt finansiellt sparande på 6 miljarder kronor. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år försämrades det finansiella sparandet med 3 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med knappt 12 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 15 miljarder kronor. För helåret 2017 ökade det finansiella sparandet med 68 miljarder kronor, vilket är en minskning med 4 miljarder kronor. Inkomsterna ökar med 45 miljarder kronor medan utgifterna ökar med 49 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 12 miljarder kronor fjärde kvartalet

De totala inkomsterna uppgick till 350 miljarder kronor det fjärde kvartalet vilket är en ökning med drygt 4 procent eller 12 miljarder kronor. För helåret 2017 ökade inkomsterna med 45 miljarder kronor.

Fjärde kvartalet ökade produktskatter med 9 miljarder kronor varav mervärdesskatten ökade med knappt 8 miljarder kronor. För helåret 2017 ökade produktskatter med 25 miljarder kronor av dessa ökade mervärdesskatt med 22 miljarder kronor.

Övriga produktionsskatter ökade med 4 miljarder kronor det fjärde kvartalet. Av dessa står löneskatterna för drygt 5 miljarder kronor. För helåret 2017 ökade övriga produktionsskatter med 20 miljarder kronor, av dessa står löneskatter för 23 miljarder kronor.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter ökade med 1 miljard det fjärde kvartalet. Hushållsskatterna ökade totalt med 0,5 miljarder kronor. Bolagens skatter ökade med 0,5 miljarder kronor. För helåret 2016 ökade statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter med 4 miljarder kronor.

Utgifterna ökade med 15 miljarder

Under fjärde kvartalet 2017 ökade statens utgifter med 5 procent eller 15 miljarder kronor. Totalt uppgick utgifterna till 344 miljarder kronor.

Den statliga konsumtionen ökade med 1 procent vilket motsvarade en utgiftsökning på knappt 1 miljard kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Förändringen utgjordes främst av en ökning av löner och sociala avgifter på 1,6 miljarder kronor samtidigt som sociala naturaförmåner minskade med 0,5 miljarder kronor.

Investeringarna uppgick till 15,6 miljarder kronor vilket var en minskning med 0,3 miljarder kronor. Hela minskningen avsåg militära investeringar som minskade med 1 miljard kronor.

Räntekostnaden för statsskulden uppgick till 3 miljarder kronor fjärde kvartalet 2017. Det är 1,5 miljarder kronor lägre jämfört med samma period 2016.

För helåret 2017 uppgick utgifterna till 1263 miljarder kronor, vilket är en ökning med 49 miljarder kronor.

Den statliga konsumtionen ökade med 4 miljarder kronor. Ökningen bestod av högre löner som ökade med 7 miljarder kronor medan de sociala naturaförmånerna minskade med 2 miljarder kronor. Investeringar ökade med 1 miljard kronor, ökningen avsåg främst byggnader och anläggningar.

Räntor som främst avser räntor statsskulden minskar med 2 miljarder kronor.

Transfereringar till kommuner ökade mest

Transfereringar som är den största posten på utgiftssidan blev 249 miljarder kronor fjärde kvartalet. Det är 72 procent av utgifterna. Netto ökade transfereringarna med 17 miljarder kronor fjärde kvartalet och med 45 miljarder kronor mellan åren. Löpande transfereringar till kommunala sektorn ökade med 5,4 miljarder kronor och med 30 miljarder kronor mellan åren.

Primärkommuner och landsting får från och med 2017 ett nytt stöd med anledning av flyktingsituationen. Det förklarar en ökning fjärde kvartalet med 1,8 miljarder kronor. Ökningen mellan åren blev 7,4 miljarder kronor. Kommunalekonomisk utjämning till kommunsektorn ökade med 1,2 respektive 5,0 miljarder kronor mellan kvartalen och åren.

EU-avgiften totalt blev ökade med 9,2 miljarder kronor fjärde kvartalet. Ökningen beror på att Sverige fick återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter fjärde kvartalet 2016. Under 2017 ökade EU-avgiften med 5,4 till 29 miljarder kronor.

Löpande transfereringar till hushållssektorn ökade med 3,2 miljarder kronor fjärde kvartalet och med 1,9 miljarder kronor 2017. De transfereringar som ökade mest fjärde kvartalet var assistansersättning, föräldraförsäkring, barnbidrag och etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare. Sjukpenning, aktivitetsstöd och aktivitets- och sjukersättningar minskade mest.

Kontakt

Senast uppdaterad: