Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 4 2020

Resultatet av beräkningen för fjärde kvartalet 2020 präglades starkt av coronapandemin och visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 53 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en försämring med 74 miljarder kronor. För helåret 2020 uppgick det finansiella sparandet till -165 miljarder kronor. Senast staten hade ett negativt finansiellt sparande var 2014.

Inkomsterna minskade med 7 miljarder

Under fjärde kvartalet 2020 minskade statens inkomster med 2 procent eller 7 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick statens inkomster till 377 miljarder kronor.

Under kvartalet minskade löpande inkomst och förmögenhetskatter med 11 miljarder kronor. Hushållens skatter minskade med 4 miljarder kronor varav 2 miljarder kronor avsåg kapitalskatter. Bolagens skatter minskade med 7 miljarder kronor. Skatter på produktion och import ökade med 1 miljard kronor. För helåret 2020 uppgick inkomsterna till 1 409 miljarder kronor vilket är en minskning med 54 miljarder kronor. Minskningen avsåg främst hushålls- och bolagsskatter.

Utgifterna ökade med 67 miljarder

Fjärde kvartalet 2020 ökade statens utgifter med 18 procent eller 67 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 430 miljarder kronor. På helåret 2020 ökade utgifterna med 13 procent eller 180 miljarder kronor.

Det var främst transfereringarna som bidrog till utgiftsökningen. Under fjärde kvartalet ökade utgifterna för transfereringar med 61 miljarder kronor. Ökningen berodde till stor del på ökade bidrag till kommuner och regioner på 20 miljarder kronor. Företagssektorn fick 11 miljarder kronor mer i stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd samtidigt som löpande transfereringar till utlandet ökade med 9 miljarder kronor till följd av en högre EU-avgift.

Under fjärde kvartalet ökade även den statliga konsumtionen med 3 miljarder kronor samtidigt som räntor och investeringar ökade med 2 miljarder kronor vardera.

Statens finansiella sparande per kvartal 2018 till 2020

diagram-kvartal-kv-4-2020.png

Statens finansiella sparande helår 2018-2020

diagram-helar-kv4-2018-2020.png

Kontakt