Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 3 2017

Resultatet av den preliminära beräkningen tredje kvartalet 2017 visar ett positivt finansiellt sparande på 26 miljarder kronor. Jämfört med tredje kvartalet föregående år förbättrades det finansiella sparandet med 3 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med knappt 10 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 6 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 10 miljarder

Inkomsterna i staten uppgick till 320 miljarder kronor tredje kvartalet vilket är en ökning med 3 procent eller nästan 10 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol.

Produktskatterna ökade med 5 procent eller 6 miljarder kronor. Av dessa stod en ökning av mervärdesskatten för drygt 5 miljarder kronor. Samtidigt ökade övriga produktionsskatter med 3 procent eller 3 miljarder kronor till följd av ökade löneskatter.

Utgifterna ökade med 6 miljarder

Under tredje kvartalet 2017 ökade statens utgifter med 2 procent eller 6 miljarder kronor. Totalt uppgick utgifterna till 294 miljarder kronor.

Den statliga konsumtionen ökade med 2 procent vilket motsvarade en utgiftsökning på 1 miljard kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Förändringen utgjordes främst av en ökning av löner och sociala avgifter på 1,5 miljarder kronor samtidigt som sociala naturaförmåner minskade med 0,3 miljarder kronor.

Investeringarna uppgick till 8,5 miljarder kronor vilket var en ökning med 0,7 miljarder kronor. Hela ökningen avsåg militära investeringar.

Räntekostnaden för statsskulden uppgick till 4 miljarder kronor tredje kvartalet 2017. Det är i stort sett oförändrat jämfört med samma period 2016.

Transfereringar som är den största posten på utgiftssidan blev 220 miljarder kronor tredje kvartalet. Det är 75 procent av utgifterna. Netto ökade transfereringarna med 4,7 miljarder kronor. Löpande transfereringar till kommunala sektorn ökade med 5,2 miljarder kronor. Löpande transfereringar till hushållssektorn visade däremot både minskningar och ökningar och minskade netto med 0,1 miljarder kronor.

Primärkommuner och landsting får från och med 2017 ett nytt stöd med anledning av flyktingsituationen. Det förklarar en ökning tredje kvartalet med 1,8 miljarder kronor. Kommunalekonomisk utjämning till kommunsektorn ökade med 1,2 miljarder kronor mellan kvartalen.

Transfereringarna till hushållssektorn minskade netto med 0,1 miljarder kronor. De transfereringar som minskat mest tredje kvartalet är sjukpenning, statlig assistansersättning och aktivitets- och sjukersättningar. Etableringsersättning, föräldraförsäkring och barnbidrag har däremot ökat.

Kontakt

Senast uppdaterad: