Årsredovisning för staten

Regeringen lämnar varje år en årsredovisning för statens hela verksamhet till riksdagen. Skrivelsen Årsredovisning för staten kan hämtas på Regeringskansliets webbplats.

ESV tar fram underlag för årsredovisningen för staten. Underlaget består av två delar:

  • Utfallet för statens budget
  • Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m.

I den här filmen berättar vi om vad som ingår i ESV:s underlag till årsredovisning för staten.

Utfallet för statens budget

Utfallet för statens budget innehåller en uppföljning av utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag jämfört med budget, föregående år och utgiftstaket för staten. Detta resulterar i statens lånebehov. Denna del innehåller också en redovisning av hur myndigheterna har utnyttjat de finansiella befogenheter utöver anslag som regeringen gett dem samt analys av förändring av anslagsbehållningar.

Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m.

ESV tar fram resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys för staten konsoliderat med noter och analys. Redovisningen innebär en konsolidering av årsredovisningarna hos myndigheterna som ingår i den statliga redovisningsorganisationen. Förteckning över vilka myndigheter som omfattas ingår i rapporten.

Denna del innehåller också en redovisning av utvecklingen av statsskulden och en resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel, samt en kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar avseende in- och utbetalningar till och från Europeiska unionen.

Skillnaden mellan utfallet för statens budget och statens resultaträkning

Statens budget och statens resultaträkning skiljer sig åt såväl i avgränsning och struktur som i redovisningsprinciper. Statens budget har en ändamålsstruktur där anslagen är grupperade i utgiftsområden och inkomsttitlarna i inkomsttyper. Resultaträkningen är däremot indelad i intäkts- och kostnadsslag, den är alltså periodiserad. Därför går det sällan att jämföra poster i resultaträkningen och statens budget, utan dokumenten kompletterar varandra.

Delar av regeringens skrivelse Årsredovisning för staten

En första version av underlagen lämnas till regeringen den 15 mars varje år. Den 22 mars publiceras sedan två rapporter på esv.se som har uppdaterats med det senaste utfallet för statens skatteinkomster och skatteintäkter. Underlagen utgör därefter olika delar av regeringens skrivelse Årsredovisning för staten.

ESV:s underlag bygger på de statliga myndigheternas årsredovisningar och den information som myndigheterna har rapporterat in i statens informationssystem, statsredovisningsystemet Hermes, samt annan kompletterande information.

Kontakt