Statsredovisning

Statsredovisningen är statens koncernredovisning. Statsredovisningssystemet Hermes är ett webbaserat inrapporteringssystem för myndigheternas koncerninformation.

Alla myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen redovisar i Hermes. Vilka myndigheter det är framgår av registret Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen.

När ska myndigheterna inrapportera i Hermes

Myndigheterna rapporterar sitt utfall månads-, kvartals- och årsvis.  Utfallet består av anslagsavräkning,  inom- och utomstaliga transaktioner, realekonomisk fördelning, och med hjälp av den statliga baskontoplanen resultat- och balansräkning.

Datum för inrapportering i Hermes hittar du i kalendern.

Kontakt