Internrevisionsenkäten

ESV utvecklar och samordnar statlig internrevision. Det sker genom föreskrifter och stöd till myndigheterna.

ESV lämnar årligen en redovisning över den statliga internrevisionen till regeringen. Redovisningen innehåller en analys och bedömning av status på internrevisionen samt de åtgärder som ESV har vidtagit eller avser att vidta för att säkerställa en statlig internrevision som utmärks av hög professionalism och kvalitet. Arbetet med att upprätta redovisningen till regeringen innebär också en möjlighet för ESV att pröva de föreskrifter och det stöd som internrevisionen får.

Den årliga redovisningen till regeringen grundar sig i huvudsak på uppgifter som hämtas in från myndigheterna via Hermes. Redovisningen om statlig internrevision sker i förhållande till god sed, nyckeltal och andra uppgifter.

Mer om internrevision

Kontakt

Senast uppdaterad: