Så bestäms EA-värdet

EA-värdet bestäms av hur många av de bestämmelser som gäller för myndigheten som myndigheten följer. Alla frågor och delfrågor är lika mycket värda. Poängen beräknas på olika sätt för koncernfrågorna respektive myndighetsfrågorna.

EA-värdet är tvåställigt, varav första positionen avser koncernvärdet och den andra avser myndighetsvärdet. Värdena som fastställs för varje position är A, B eller C.

För koncernfrågorna gäller att ESV med flera besvarar frågorna med antingen ja, delvis, nej eller et (ej tillämplig). Svaret ja ger två poäng, svaret delvis ger en poäng och svaret nej ger noll poäng. Om en fråga har besvarats med et (ej tillämplig) är den inte med i poängberäkningen.

För myndighetsfrågorna gäller att varje myndighetsfråga består av en eller flera delfrågor. För svaret ja på hela frågan ska alla delfrågorna (som gäller för myndigheten, alltså inte et) vara besvarade med ja och frågan ger då två poäng. Om minst 50 procent av delfrågorna (som gäller för myndigheten) är besvarade med ja så ges svaret delvis och hela frågan ger då en poäng. Om mer än 50 procent av frågorna som gäller för myndigheten är besvarade med nej så ger hela frågan noll poäng.

För både myndighetsvärde och koncernvärde tillämpas poänggränser vid fastställande av EA-värdet. Värdet bestäms utifrån missade poäng. Poänggränserna beslutas inför fastställande av varje års EA-värden.

Kontakt