Uppföljning av ekonomiadministrativt regelverk

Under 2020 utvecklade och genomförde Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny metod för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. Uppföljningen för 2021 kommer att genomföras på i stort sett samma sätt som för 2020. Nytt för i år blir att varje myndighet kommer att få information om den egna myndighetens regelefterlevnad när uppföljningen är avslutad. ESV skickar även den informationen till Regeringskansliet.

Hur och när genomförs uppföljningen?

ESV följer upp hur myndigheterna följer regelverket i två delar. Dels ska alla myndigheter besvara en självdeklaration med frågor om hur man har följt ett urval av regler under året. Dels gör ESV en extern bedömning av hur myndigheterna följt vissa regler. Bedömningen grundar sig på information som ESV och andra myndigheter har tillgång till, exempelvis i statsredovisningssystemet.

Länk till enkät mejlas ut 26 november 2021

Den 26 november kommer er myndighets registratorsadress få ett mejl med en länk till det system där ni ska besvara frågorna för 2021. Ni behöver inte ha något särskilt användarkonto för att kunna svara. Enkäten ska besvaras senast den 16 december.

Extern uppföljning i mars 2022

ESV gör den externa uppföljningen i mars 2022 när myndigheterna har lämnat sina årsredovisningar, och i samband med vårt arbete med underlaget till årsredovisningen för staten. Vilka regelverk som ESV följer upp kommer publiceras här innan uppföljningen genomförs.

Redovisning i april 2022

Senast den 25 april 2022 lämnar ESV en rapport med en samlad redovisning och analys av myndigheternas regelefterlevnad till regeringen. 

För 2021 har regeringen beslutat att uppföljningen ska kompletteras med att information ska lämnas till Regeringskansliet och respektive myndighet om den enskilda myndighetens regelefterlevnad.

Vilka myndigheter omfattas?

Alla myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen vid utgången av 2021 omfattas av uppföljningen.

En myndighet under regeringen är undantagen om den

  • har upphört men fortfarande är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen
  • är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen utan att ha startat sin verksamhet.

Dessa myndigheter omfattas inte:

  • Myndigheter under regeringen som inte är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen, till exempel de allmänna pensionsfonderna, kommittéer, utredningar och vissa nämnder.
  • Myndigheter under riksdagen och andra organ som inte lyder under regeringen men är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

Kontakt