Uppföljning av ekonomiadministrativt regelverk 2020

Under 2020 utvecklade och genomförde Ekonomistyrningsverket en ny metod för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. Uppföljningen ersatte under 2020 den tidigare EA-värderingen.

Uppföljningen av hur myndigheterna följt regelverket har gjorts i två delar.

  1. Alla myndigheter besvarade en självdeklaration i december 2020 med frågor om hur man hade följt ett urval av regler under året.
  2. ESV gjorde en extern bedömning i mars 2021 av hur myndigheterna följt vissa regler. Bedömningen grundade sig på information som ESV och andra myndigheter har tillgång till, till exempel i statsredovisningssystemet.

Till skillnad från i EA-värderingen har ESV inte satt värden på enskilda myndigheter utan redovisat den samlade regelefterlevnaden bland myndigheterna. 

ESV lämnade sin redovisning av den nya uppföljningens utformning och resultet av uppföljningen av myndigheternas regelefterlevnad 2020 till regeringen den 21 april 2021.

Myndigheter som omfattades

Alla myndigheter under regeringen som var anslutna till den statliga redovisningsorganisationen vid utgången av 2020 omfattas av uppföljningen.

Dessa myndigheter omfattades inte:

  • Myndigheter under regeringen som inte är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen, till exempel de allmänna pensionsfonderna, kommittéer, utredningar och vissa nämnder.
  • Myndigheter under riksdagen och andra organ som inte lyder under regeringen men är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

EA-uppföljning 2021

Det är regeringen som avgör vilken utformning uppföljningen av efterlevnaden av det ekonomiadministrativa regelverket ska ha. När ESV har fått besked från regeringen om utformningen på uppföljningen för 2021 uppdaterar vi informationen på webbplatsen.

Kontakt